Found: 72  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี กรมการพัฒนาชุมชน / กรมการพัฒนาชุมชน.
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2545.
เลขเรียกHN700.55.C6 ก44,351.593 มท05ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง45 ปีกรมการพัฒนาชุมชนะเปลี่ยนแปลงเพื่อประชาชน / นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์.
ชื่อผู้แต่งนิรันดร์ จงวุฒิเวศย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพน : กรมการพัฒนาชุมชน, 2550.
เลขเรียกHN700.55.C6 ก44 2550,307.14 น37ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี อคิน รพีพัฒน์ : จากเจ้าชาวบ้านถึงคนธรรมดา : 8 ทศวรรษแห่งการตามหาความยุติธรรมในสังคมไทย / บรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิชุมชนไท, 2556.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ป818 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSMEs ตีตลาดโลกภาค2 / คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, พลชัย เพชรปลอด,เรียบเรียง text
ชื่อผู้แต่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, 2559
เลขเรียกHD62.7 อ916,658.022 ค125S
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกถาพัฒนากร / บรรณาธิการ นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2550.
เลขเรียกHN700.55.ฮ9พ6 ก34 2550,309.263 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการและเทคนิคการทำงานของนักพัฒนา / ปาริชาติ วลัยเสถียร...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, 2546.
เลขเรียกHN49.C6 ก46 2546,307.14 ป27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการและเทคนิคการทำงานของนักพัฒนา / โดย ปาริชาติ วลัยเสถียร...[และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543.
เลขเรียกHN49.พ63 ก45 2543,307.14 ป554ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์เกมส์รุกในงานพัฒนา / เรือง สุขสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งเรือง สุขสวัสดิ์, 2485-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมองค์กรพัฒนาเอกชนไทย, 2536.
เลขเรียกHD5706 ร85,307.1 ร852ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ของครูภูมิปัญญาไทยด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษานายจรัญ ร...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ม. : ม.ป.พ.], 254-?
เลขเรียกLB1523 ก446 254-?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำ PAR ในงานพัฒนาและแผนชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง / มนตรี กรรพุมมาลย์, ฉลาด จันทรสมบัติ
ชื่อผู้แต่งมนตรี กรรพุมมาลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสนับสนุนเครือข่ายองค์กรชุมชน, 2547
เลขเรียกHN700.592.พ6 ม33,307.14 ม15ก
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 2- / สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544-.
เลขเรียกJQ1745 ก65,302.14 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชนบทไทย / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.
ชื่อผู้แต่งวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531.
เลขเรียกHN700.55.ฮ9พ61 ว65,307.72 ว436ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการฝึกอบรมนักพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมเพื่อเป็นนักฝึกอบรม โ...
ชื่อผู้แต่งภุชงค์ เสนานุช
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียก350.15 ภ622ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา