Found: 171  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInflux and impact of western settlement in Phuket (2004-2014) : a case study of Ban Saiyuan, Tambon...
ชื่อผู้แต่งSudrudee bamrung.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMinahasa and the republic of Indonesia-the problem of ethnic diversity / Philipp Borgs = มินาฮัสชาแ...
ชื่อผู้แต่งBorgs, Philipp
พิมพลักษณ์2007.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Border : คน พรมแดน รัฐชาติ / ยศ สันตสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งยศ สันตสมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559.
เลขเรียกJC323 ย5ด 2559,320.12 ย152ด 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อบรรเทาความเครียดของพนักงานในองค์กรพหุวัฒนธรรม / บายศรี เกตุจรูญ.
ชื่อผู้แต่งบายศรี เกตุจรูญ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะเทาะแก่นอาเซียน : เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมสมัย "POP culture" / อัมพร จิรัฐติกร ; คำนิยมโดย จิระนันท์...
ชื่อผู้แต่งอัมพร จิรัฐติกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกDS523.2 อ555ก 2555,306.0959 อ555ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / บรรณาธิการ ศิริรัตน์ นีละคุปต์, อุบลวรรณ เปรมศรี...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
เลขเรียกLC1099.5.T5 ก446 2561,370.117 ศ237ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยในบริบทพหุวัฒนธรรม = Early childhood educational management in multi -...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2558.
เลขเรียก370.117 ก272 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม ในระดับชั้นประถมศึกษา ของจังหวัดราชบุรี / หัวหน้าโครงการ สุวรรนีย์ ธุ...
ชื่อผู้แต่งสุวรรนีย์ ธุระแพง.
พิมพลักษณ์[ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2562].
เลขเรียก306.446 ส875ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษา 1-3 ของจังหวัดราชบุรี : รายงานการวิจัย = An expe...
ชื่อผู้แต่งสุวรรนีย์ ธุระแพง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2562.
เลขเรียก306.446 ส875กท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชนพหุวัฒนธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา / โดย ข...
ชื่อผู้แต่งขวัญสุดา วงษ์แหยม
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกLB2805 ข56 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาของ...
ชื่อผู้แต่งศิลป์ชัย สุวรรณมณี.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2559.
เลขเรียก373.12012 ศ688ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบูรณาการการเรียนรู้วัฒนธรรมด้านวิถีชีวิตของชนต่างวัฒนธรรม/ชนกลุ่มน้อยกับการศึกษา : รายงานผลการวิ...
ชื่อผู้แต่งชูพินิจ เกษมณี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2545.
เลขเรียก370.117 ช674ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา ครั้ง 1 : สถานภาพผลงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตการปรับตัวของสั...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียกHN700.55 ก64 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการผสมผสานวิถีการปฏิบัติและประเพณีทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนในบริบทพื้นที่ชายแดนไทยและเมียนมา = ACCULTU...
ชื่อผู้แต่งภัทรสุดา สาลีวรรณ์.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกGN357 .ภ63 2559EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา