Found: 57  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา ครั้ง 1 : สถานภาพผลงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตการปรับตัวของส...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยาเรื่องสถานภาพผลงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตการปรับตัวของสังคมไทย (ครั้งที่ 1 : 2543 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียกHN700.55 ก64 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาในวิถีพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ : องค์ความรู้การจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ / บรรจง ฟ้ารุ่งสาง
ชื่อผู้แต่งบรรจง ฟ้ารุ่งสาง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สมใจนึก ปริ้นท์ แอนด์ ก็อปปี้, 2557.
เลขเรียกLA1224.ต9 บ44 2557,370.117 บ146ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคลุมเครือ ความเคลือบแคลง เส้นแบ่ง และพรมแดนในมนุษยศาสตร์ / พิเชฐ แสงทอง, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2561.
เลขเรียกH62.5.ท9 ค562 2561,300.72 ค172 2561
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม (กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคม) / อมรา พงศาพิชญ์.
ชื่อผู้แต่งอมรา พงศาพิชญ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกCB195 อ293 2545,306 อ16ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม (กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคม) / อมรา พงศาพิชญ์ .
ชื่อผู้แต่งอมรา พงศาพิชญ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียก306 อ293ค 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม (วิธีวิทยาและบทบาทในประชาสังคม) / อมรา พงศาพิชญ์ Text
ชื่อผู้แต่งอมรา พงศาพิชญ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2548?]
เลขเรียก306 อ274ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์...บนเส้นทางสู่ความสมานฉันท์.
ชื่อผู้แต่งเวทีนโยบายสาธารณะมหาวิทยามหิดล : ครั้งที่หนึ่งเรื่อง "ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์...บนเส้นทางสู่ความสมานฉันท์ [2548 : โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2548].
เลขเรียกHM101 .ค56 2548
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม/ อมรา พงศาพิชญ์.
ชื่อผู้แต่งอมรา พงศาพิชญ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกGN 365 อ283ค 2542,306 อ293ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมพหุลักษณ์ / โดย ชูพินิจ เกษมณี.
ชื่อผู้แต่งชูพินิจ เกษมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2555.
เลขเรียกGN365 ช7ค 2555,306 ช781ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมพหุลักษณ์ = Cultrual diversity in pluralistic society / โดย ชูพินิจ ...
ชื่อผู้แต่งชูพินิจ เกษมณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2555.
เลขเรียก306.4 ช674ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมพหุลักษณ์ = Cultural diversity in pluralistic society / ชูพินิจ เกษม...
ชื่อผู้แต่งชูพินิจ เกษมณี
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2555
เลขเรียกGN365 .ช73 2555,วจ 306 ช74ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรในสังคมพหุลักษณ์= cultural diversity in pluralistic society / ชูพินิจ เกษมณ...
ชื่อผู้แต่งชูพินิจ เกษมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2555.
เลขเรียก306 ช673ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในมนุษยศาสตร์ : รวมบทอภิปรายและบทความวิจัยจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2552.
เลขเรียกGN358 .ค53 2552,306 ค17 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา