Found: 1,444  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ญี่ปุ่นอย่างที่เป็น" ลำดับที่ 5 บทบาทและสถานะของสตรีแนวหน้าของญี่ปุ่นหลังการเปลี่ยนแปลงประเทศสู่สมั...
ชื่อผู้แต่งเบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561
เลขเรียกRA427.9 ก43 2561,305.42 บ5322ญ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สิทธิของเรา" : ชีวิตของเราได้รับการคุ้มครองอย่างไร ? / โดย ศราวุฒิ ประทุมราช.
ชื่อผู้แต่งศราวุฒิ ประทุมราช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.บี.พับลิชชิ่ง, 2544.
เลขเรียกJC571 .ศ46 2544,323 ศ17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"แนวทางการสร้างสันติภาพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในมุมมองของผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง" : สรุปงานว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551.
เลขเรียกHN700.592.S65 ส316 2551,303.6 น928น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...ประวัติศาสตร์ต่างประเทศ..., คู่มือครูวิชาสังคมศาสตร์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาตอน 1
ชื่อผู้แต่งกรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์กรมการฝึกหัดครู, 2503
เลขเรียก909 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...สังคมศึกษา พกศ. โน้ตย่อวิชา / ขวัญ จันปุ่มและคณะ
ชื่อผู้แต่งขวัญ จันปุ่ม.
พิมพลักษณ์พระนคร : สำนักพิมพ์ไชยวัฒน์, 2506
เลขเรียก300 ช11ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 เรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม / กชามาศ ฐาปนโสภณ text
ชื่อผู้แต่งกชามาศ ฐาปนโสภณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นไฮย์, 2558
เลขเรียกKPT2460 ก2ส 2558,323 ก112ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ทางเลือก มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 / กรมการจัดหางาน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน, 2554.
เลขเรียกKPT1533 พ371 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 ปี ความหลังในภาควิชาฯ พ.ศ. 2512-2528 / ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพศาลศิลป์การพิมพ์, 2529.
เลขเรียกWZ100 น152ส 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี สถาบันพระปกเกล้า ก้าวเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน / สถาบันพระปกเกล้า
ชื่อผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561
เลขเรียก321.806 ส363ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปี พก. สู่การเข้าถึงสิทธิคนพิการที่เป็นจริง / สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและวิชาการ สำนักฯ, [2554].
เลขเรียกHV1559.ท9 ส63,ส.ร. 362.4 ส125ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปี รัฐธรรมนูญกับการเมืองภาคประชาชน / คณะผู้จัดทำ: ธนาพล อิ๋วสกุล ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะดำเนินงานโครงการเฉลิมฉลองเปิดอนุสรณ์สถานวีรชนประชาธิปไตย, 2544.
เลขเรียก320.9593 ส728
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปี รัฐธรรมนูญกับการเมืองภาคประชาชน / ธนาพล อิ๋วสกุล, ชัยธวัช แซ่โค้ว, ศรายุทธ ใจหลัก และ ชาตรี เพ...
ชื่อผู้แต่งธนาพล อิ๋วสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะดำเนินงานโครงการเฉลิมฉลองเปิดอนุสรณ์สถานวีรชนประชาธิปไตย, 2544.
เลขเรียกJQ1747 ธ3ส 2544,342.02 ธ15ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปี รัฐธรรมนูญกับการเมืองภาคประชาชน / ธนาพล อิ๋วสกุล...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : [ม.ป.พ.], [2544]
เลขเรียก320.9593 ส35 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 คูณ 6 จากแม่อาย...สู่อันดามัน เส้นทางสู่การมีสถานะบุคคล บนผืนแผ่นดินไทย / ปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว, บรรณา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2552.
เลขเรียกKPT1865 ห515 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้/ปาตานี : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อพรรคก...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : เครือข่าย Peace Survey], 2562 [2019]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา