Found: 8,308  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การใช้ประโยชน์ชีวมวลเหลือทิ้งปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ" : รายงานการวิจัย / วารุณ...
ชื่อผู้แต่งวารุณี ธนะแพสย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555
เลขเรียกส.ร. 633.851 ว274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ก๊าซชีวภาพ จากปฏิกูลสู่พลังงานไทย / Polygon Wizard ; บรรณาธิการและเรียบเรียงโดย ภัทราพร สังข์พวงทอ...
ชื่อผู้แต่งวิซาร์ด, โพลีกอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์, 2554.
เลขเรียกTP359.B48 พ-ก 2554,ย 665.776 ว322ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บันทึกเหตุการณ์ 14 ตุลา ผ่าน 13 กบฎ" / มูลนิธิ 14 ตุลา Text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา, 2559
เลขเรียกJQ1740 บ268 2559,320.9593 บ268บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พลังงานทดแทน แก่นเกษตรยั่งยืน ฟื้นชีวีสิ่งแวดล้อม น้อมรับพระราชดำริ" (วารสาร) / คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : บริษัท สรรพสาส์นวิชาการ (2004) จำกัด, 2551
เลขเรียกสร 333.79 ม565พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พอเพียง โลกเย็น" : การประชุมวิชาการระดับชาติขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1, 22 มีนาคม ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้งที่ 1 : 2553 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
เลขเรียก330.9593 ก488พ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วัฏจักร...รักษ์โลก" พลังงาน-สิ่งแวดล้อม / คณะผู้จัดทำ ทีมงานวิชาการ บริษัท ไทยแฮปปี้เนส พลัส จำกัด
ชื่อผู้แต่งทีมงานวิชาการ บริษัท ไทยแฮปปี้เนส พลัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยแฮปปี้เนส พลัส, 2557.
เลขเรียกTJ163.3 ท64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(พลัง) 3 : พลังใจ พลังพลเมือง สร้างพลังงาน / ประสาท มีแต้ม
ชื่อผู้แต่งประสาท มีแต้ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์, 2549.
เลขเรียก333.79 ป 452 พ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(พลัง) 3 : พลังใจ พลังพลเมือง สร้างพลังงาน / ประสาท มีแต้ม.
ชื่อผู้แต่งประสาท มีแต้ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2549.
เลขเรียกHD9502 ป4พ 2549,333.79 ป396พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(พลัง)3 : พลังใจ พลังพลเมือง สร้างพลังงาน / ประสาท มีแต้ม
ชื่อผู้แต่งประสาท มีแต้ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2552.
เลขเรียกTJ163.2 ป396
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) คำแนะนำและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในอาคารที่ปลูกสร้างใหม่.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานพลังงานแห่งชาติ, [25--?]
เลขเรียกTH6021 .ร64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) คู่มือการประหยัดพลังงานสำหรับอาคารสำนักงาน / ประมวลและเรียบเรียงโดย สิทธชัย วุฒิวรวงศ์, สุพจน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานวางฝังแม่บท กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543.
เลขเรียกTJ163.3 ร399 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและปิโตรเลียม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2536) / โค...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเทคโนโลยี. โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีพลังงานและปิโตรเลียม
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาค, [2536]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี กระทรวงพลังงาน 3 ตุลาคม 2546 / กระทรวงพลังงาน.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพลังงาน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์, สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน, [2546].
เลขเรียก333.79 ก218ห 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 วันกับการประหยัดพลังงานสำหรับเยาวชน / พงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง
ชื่อผู้แต่งพงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2545
เลขเรียกTJ 163 พ12ห 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 บทเรียนจาก ฟูกูชิมะ : การลดความเสี่ยงและปกป้องชุมชน จากหายนะภัยนิวเคลียร์ = 10 Lessons from Fuku...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการอาสาสมัครไทยเพื่อการแปลและพิมพ์หนังสือคู่มือฟูกูชิมะ, 2559.
เลขเรียก539.7 ค47ส 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา