Found: 73  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง51 วิธีคิดของลูกน้องที่หัวหน้าอยากสนับสนุน = Kimi ni makasetai to iwareru buka ni naru 51 no kangaek...
ชื่อผู้แต่งมัตสึโอะ, อิวะตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2560
เลขเรียกHF5548.8 อ751ห 2560,158 ม341ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง51 วิธีคิดของหัวหน้าที่ลูกน้องอยากทำงานด้วย เปลี่ยน "คนธรรมดา" ให้เป็น "สุดยอดหัวหน้า" / Matsuo Iwa...
ชื่อผู้แต่งมัตสึโอะ, อิวะตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2559
เลขเรียกHD57.7 ม341,658.4092 ม341ห 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 คำวิเศษ หยิบมาใช้เมื่อไหร่คนทำตามเมื่อนั้น = Magic words / Tim David, ผู้แปล; พรเลิศ อิฐฐ์
ชื่อผู้แต่งเดวิด, ทิม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2559
เลขเรียกBF463.S64 ด897จ 2559,158 ด897จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 หลุมพลางขวางทางสำเร็จ / โดย Steve Chandler และ Sam Beckford ; นัทธ์หทัย พุกกะณะสุต, แปล
ชื่อผู้แต่งแชนเลอร์, สตีฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิอามีส ซิสเตอร์ส, 2551.
เลขเรียกHF5386 ช791,158.1 ช 904 ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEmployee Engagement bการสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร/ รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งรุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์ , 2554.
เลขเรียกHF 5549 ร636อ 2554,658.3 ร636อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องlPSYCOLOGY & CONSOMER BEHAVIOR จิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค ปริญ ลักษิตานนท์ [Text]
ชื่อผู้แต่งปริญ ลักษิตานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เหรียญบุญญาการพิมพ์ 2544
เลขเรียกHF5415.32 ป457 2544,658.8342 ป457จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPlan Z (ไม่มี) ตำแหน่งใหญ่ในบริษัทสำหรับผู้หญิง / เขียนโดย Choi Myoungwha ; แปลโดย ธนัญญา อิชิมูระ.
ชื่อผู้แต่งมย็องฮวา, ชเว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียกBF481 ม185 2562,158.1 ม189พ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดยุคใหม่เข้าใจลูกค้านอกกรอบ = We are all weird / Seth Godin ; นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี, แปล.
ชื่อผู้แต่งโกดิน, เซธ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกHF5415 ก94,658.8 ก929ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทีมงาน / สิทธิโชค วรานุสันติกูล
ชื่อผู้แต่งสิทธิโชค วรานุสันติกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์[ผู้จัดจำหน่าย], [2531?]
เลขเรียก158.5 ส722ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและรูปแบบสัญญาใจของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / ว...
ชื่อผู้แต่งวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2553].
เลขเรียก378.112 ว444ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดจะเป็นนายคน ต้องเก่งคน (Executive power) / David J. Lieberman ; แปลโดย พรเลิศ อิฐฐ์.
ชื่อผู้แต่งไลเบอร์แมน, เดวิด เจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2555.
เลขเรียกHD58.7 ล981,658.0019 ล981ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดจะเป็นนายคนต้องเก่งคน = Executive power / David J. Lieberman ; พรเลิศ อิฐฐ์, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งไลเบอร์แมน, เดวิด เจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2552.
เลขเรียก658.3145 ล955ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดจะเป็นนายคนต้องเก่งคน = Executive power / David J. Lieberman ; [ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์].
ชื่อผู้แต่งโลเบอร์แมน, เดวิด เจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, ค.ศ. 2012 [2555].
เลขเรียกHD 58.7 ล965 [2555],658.3145 ล955ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา