Found: 17  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักพื้นบ้านภาคอีสาน / บรรณาธิการ กัญจนา ดีวิเศษ, อร่าม คุ้มกลาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2541.
เลขเรียกQK364 ผ259ก,635 ผ111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักพื้นบ้านภาคเหนือ / บรรณาธิการ เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ; ผู้รวบรวม กัญจนา ดีวิเศษ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย สถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา, 2547.
เลขเรียกQK364 ผ259 2547,635 ผ111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักพื้นบ้านภาคเหนือ / ผู้รวบรวม กัญจนา ดีวิเศษ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2542.
เลขเรียกQK364 ผ259,635.032 ผ62ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน : พืชอาหารป่าชาวลีซู / โดย เตือนใจ นุชดำรงค์ และธีรยุทธ สมตน.
ชื่อผู้แต่งเตือนใจ นุชดำรงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2548.
เลขเรียกQK364 ต83พ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชผักพรรณไม้พื้นบ้านอีสาน / กมลทิพย์ กสิภาร์.
ชื่อผู้แต่งกมลทิพย์ กสิภาร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2543.
เลขเรียกQK364 .ก445 2543,635 ก16พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการศึกษาคำเรียกชื่อพืชในกลุ่มภาษาชาติพันธุ์ไทในเขตภาคเหนือ = A ...
ชื่อผู้แต่งอัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555.
เลขเรียกQK364 อ525ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องล้านนาพฤกษาคดี / สนั่น ธรรมธิ.
ชื่อผู้แต่งสนั่น ธรรมธิ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
เลขเรียกQK364 ส3ล 2558,580.95936 ส198ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุนไพรพื้นบ้านภาคอีสาน / รวบรวมและเรียบเรียงโดย มาลี บรรจบ ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยสมุนไพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2543.
เลขเรียกRM666.H33 ว66 2543,QV767 ส316 2543,615.321 ม511ส
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา เล่ม 1 / เขียน วันทนียตระกูล ; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, 2553
เลขเรียก581.634 ส ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา เล่ม 2 / วรพัทธ์ เกียรติรัมย์.
ชื่อผู้แต่งวรพัทธ์ เกียรติรัมย์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, 2554.
เลขเรียกSB351.H5 ว229,615.321 ว146ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา เล่มที่ 2 / เขียน วันทนียตระกูล ; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, 2554
เลขเรียก581.634 ส ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกQK99.ท9 ม546,QV770 ส642 2539,581.634 ส16
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุนไพรพื้นบ้านอีสาน / ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
เลขเรียกRS164 ม54,QV770.JT3 ม5ส 2548,R 615.321 ส678
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา