Found: 29  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาวะการใช้สมุนไพรของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนใต้ 7 จังหวัด / โดย ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, [2526?]
เลขเรียก615.321 ป422ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมวลชีวภาพ ความต้านแรงดึงราก ความลาดชัน และสมบัติบางประการของดินในป่าดิบชื้น จังหว...
ชื่อผู้แต่งนัยนันทน์ สกุลคู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียกQK644 น6ค 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระชุม จังหวัดสุราษฎร์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมป่าไม้, 2563
เลขเรียกQH 541.15.B56 ค181,333.952 ค17 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศึกษาพรรณไม้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านทะเลนอก จังหวัดระนอง/ โครงการบูรณาการฟื้นฟูบูรณะระ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2548.
เลขเรียกQK364 ค695 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรพืชท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง / รวบรวมโดย นุกูล ชิ้นฟัก...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, 2561.
เลขเรียกQK86.T5 ท164 2561,580 ท1711 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักพื้นบ้าน (ภาคใต้) : ทางเลือกในการผลิตและการบริโภค / บรรณาธิการ ลั่นทม จอนจวบทรง
พิมพลักษณ์ตรัง : สมาคมหยาดฝน, 2537.
เลขเรียกSB324.56 ผ259,QV766 ผ259ต 2537,635 ส-ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักพื้นบ้านภาคใต้ / รวบรวมโดย อรุณี วิเศษสุข ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2547.
เลขเรียกSB323.ท9 ผ621 2547,635 ผ111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักพื้นบ้านเมืองกระบี่ : การผลิตและการตลาด = Local vegetables in Krabi : production and marketing /...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ คงมาก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2539.
เลขเรียกQK85.3.T5.K7 ณ211ผ 2539,635 ณ211ผ 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรรณไม้ป่าชายหาด / มัณฑนา นวลเจริญ
ชื่อผู้แต่งมัณฑนา นวลเจริญ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียกQK938.M27 ม62,581.751 พ17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรรณไม้ป่าฮาลา-บาลา / ชลลิต นิยมธรรม, บรรณาธิการ
เลขเรียกQK364 ช54 2559,581.9593 พบ266 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรรณไม้ป่าฮาลา-บาลา : โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ประดับป่าภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส - ยะลา / ผู้เร...
ชื่อผู้แต่งชวลิต นิยมธรรม
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2559
เลขเรียกQK364 ช54 2559,581.9593 ช177พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรรณไม้พื้นเมืองปักษ์ใต้ / คำนวณ แก้วช่วง.
ชื่อผู้แต่งคำนวณ แก้วช่วง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2543.
เลขเรียกSB323.ท9 ค63,634.6 ค215พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรรณไม้และพันธุ์สัตว์ในหุบเขาลำพญา / ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ; ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ.
พิมพลักษณ์ยะลา : ศูนย์, 2547.
เลขเรียกQK364 .ร64 2547,581.9593 พ17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรรณไม้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา / ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ...
พิมพลักษณ์ยะลา : ศูนย์, 2557.
เลขเรียกQK364 พ266น 2557,581.593 ค172พ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา