Found: 67  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกกยาอีสาน / ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล, 2543.
เลขเรียกQK99.ท9 ม544 2543,615.321 ก111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาชีพลักษณ์และการอนุรักษ์เมล็ดของพรรณไม้สำคัญในระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ำ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549.
เลขเรียกวจ 581.7 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาวะการใช้สมุนไพรของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนใต้ 7 จังหวัด / โดย ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, [2526?]
เลขเรียก615.321 ป422ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายชนิดของไลเคน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ / [ผู้เขียน] หน่วยวิจัยไลเคน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2547
เลขเรียกQK591.T5 ค181,333.72 ก17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ : พืชเมล็ดเปลือยในกลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว / สำนักงานพรรณไม้ สำนักวิจัย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2557, [2014]
เลขเรียกQK475 ค181 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือข้อมูลสมุนไพร / [บรรณาธิการ สุวรรณา เวชอภิกุล, ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา ; ผู้เรียบเรียง วีรศักดิ์ ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
เลขเรียกQV767 ค695ม 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเลือกชนิดพรรณไม้เพื่อปลูกป่าป้องกันอุทกภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนักงานหอพรรณไม้
ชื่อผู้แต่งสำนักงานหอพรรณไม้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2555
เลขเรียกQK364 ค695 2556,634.956 ส691ค 2555
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดอกเอื้องในพิธีกรรม : วัฒนธรรมและความเชื่อล้านนา / ฐาปกรณ์ เครือระยา
ชื่อผู้แต่งฐาปกรณ์ เครือระยา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2561.
เลขเรียกQK495.O64 ฐ311,390.09593 ฐ311ด 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดอกไม้ล้านนา ศรัทธาและความหมาย / สนั่น ธรรมธิ
ชื่อผู้แต่งสนั่น ธรรมธิ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บริษัท สุเทพการพิมพ์แอนด์มีเดีย จำกัด, 2561
เลขเรียกQK364 ส36 2561,582.13 ส198ด 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดอกไม้โครงการหลวง / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2542.
เลขเรียกSB407.3.ท9 ส24 2542,635.953 ว587ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดัชนีพฤกษศาสตร์พื้นบ้านภาคเหนือ = Northern Thailand Ethnobotanical Index / วิทยา ปองอมรกุล ... [และ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : องค์การสวนพฤกษศาสตร์, 2560.
เลขเรียกQK364 ด331 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นไม้เมืองเหนือ : คู่มือศึกษาพรรณไม้ยืนต้นในป่าภาคเหนือ ประเทศไทย / ไซมอน การ์ดเนอร์, พินดา สิทธิ...
ชื่อผู้แต่งการ์ดเนอร์, ไซมอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2543.
เลขเรียกQK364 .ก64 2543,582.16 ก532ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นไม้เมืองเหนือ : คู่มือศึกษาพรรณไม้ยืนต้นในป่าภาคเหนือ ประเทศไทย / ไซมอน การ์ดเนอร์, พินดา สิทธิ...
ชื่อผู้แต่งการ์ดเนอร์, ไซมอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2549.
เลขเรียกQK364 .ก64 2549,581.9593 ก64ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องป่าแม่จางฝั่งซ้าย : ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ / [คณะทำงาน สุรางค์ เธียรหิร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้, 2556.
เลขเรียกQH541.5.F6 ป547,อ 578.7 บ425ป 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักพื้นบ้านภาคอีสาน / บรรณาธิการ กัญจนา ดีวิเศษ, อร่าม คุ้มกลาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2541.
เลขเรียกQK364 ผ259ก,635 ผ111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา