Found: 33  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกกยาอีสาน / ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล, 2543.
เลขเรียกQK99.ท9 ม544 2543,615.321 ก111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาชีพลักษณ์และการอนุรักษ์เมล็ดของพรรณไม้สำคัญในระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ำ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549.
เลขเรียกวจ 581.7 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายชนิดของไลเคน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ / [ผู้เขียน] หน่วยวิจัยไลเคน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2547
เลขเรียกQK591.T5 ค181,333.72 ก17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ : พืชเมล็ดเปลือยในกลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว / สำนักงานพรรณไม้ สำนักวิจัย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2557, [2014]
เลขเรียกQK475 ค181 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเลือกชนิดพรรณไม้เพื่อปลูกป่าป้องกันอุทกภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนักงานหอพรรณไม้
ชื่อผู้แต่งสำนักงานหอพรรณไม้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2555
เลขเรียกQK364 ค695 2556,634.956 ส691ค 2555
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักพื้นบ้านภาคอีสาน / บรรณาธิการ กัญจนา ดีวิเศษ, อร่าม คุ้มกลาง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2541.
เลขเรียกQK62 ผ261 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรรณไม้ ในศูนย์ศึกษาธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชฎาพร เสนาคุณ และ สุทธิรา ขุมกระโทก, เรียบเรียง...
ชื่อผู้แต่งชฎาพร เสนาคุณ
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554.
เลขเรียกQK364 ช2พ 2554,583 ช13พ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรรณไม้งามป่าภูหลวง / นิพนธ์ ศรนคร.
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ ศรนคร.
พิมพลักษณ์เลย : นิพนธ์ ศรนคร, 2554.
เลขเรียกQK364 น236 2554,582.13 น74พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรรณไม้ดอกท้องถิ่นโคราช / กมลทิพย์ กสิภาร์.
ชื่อผู้แต่งกมลทิพย์ กสิภาร์.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : ทัศน์ทองการพิมพ์, 2548.
เลขเรียก635.9 ก136พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรรณไม้ป่าดิบเขาภูเขียว-น้ำหนาว / ผู้เรียบเรียง, มงคล คำสุข
ชื่อผู้แต่งมงคล คำสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2559.
เลขเรียกQK95 .ม22 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรรณไม้พร้อมสรรคุณในดงโต่งโต้น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (นามน) / อนุรักษ์ ปิ่นทอง...[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์(นามน) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์(นามน), 2560.
เลขเรียกQK 364 พ266
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรรณไม้พิ้นเมืองไทย : จากเขาใหญ่สู่ลำน้ำโขง / คณะผู้จัดทำหนังสือ : วินัย สมประสงค์ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช กองคุ้มครองพันธุ์พืช, 2554.
เลขเรียกQK364 พ266 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรรณไม้พื้นบ้านอีสาน = Indigenous flora of Northeastern Thailand / เรียบเรียงโดย สุทธิรา ขุมกระโทก...
ชื่อผู้แต่งสุทธิรา ขุมกระโทก.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544-
เลขเรียกQK364 .ส73,581.634 ส14พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรรณไม้ภูฝอยลม / ผู้เรียบเรียง, ปัญญา ติดมา ; ภาพประกอบ, วินัย สีดาเจียม.
ชื่อผู้แต่งปัญญา ติดมา.
พิมพลักษณ์[อุดรธานี] : สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2552.
เลขเรียก581.7 ป524พ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา