Found: 160  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 พรรษามหาราชันย์ : 20 ปี สวนหลวง ร.9 / มูลนิธิสวนหลวง ร.9.
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิสวนหลวง ร.9.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2550.
เลขเรียกSB484.T5 ป818 2550,923.1593 ส387ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง89 พรรณพืชวิถีพอเพียง : เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
ชื่อผู้แต่งชัยยุทธ กล่ำแวววงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : องค์การสวนพฤกษศาสตร์, 2560.
เลขเรียก581.9593 ช116ป 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องQueen Sirikit Botanic Garden : guide to the garden = สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ / องค์กา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, [2559?]
เลขเรียกQK73.T5.Q4 Q3 2559?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาข้อมูลการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิ...
ชื่อผู้แต่งตวงทิพย์ มงคลดี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้วยไม้ 1 / สันติ วัฒฐานะ, สุรางค์รัชต์ อินทะมุกสิก.
ชื่อผู้แต่งสันติ วัฒฐานะ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : องค์การสวนพฤกษศาสตร์, 2553.
เลขเรียกSB409 .ส63,635.9 ส63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้วยไม้ไทย = Thai native orchids / [คณะผู้จัดทำ: สันติ วัฒฐานะ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ: วีระ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2551.
เลขเรียกQK495.O64 ส382,584.4 ก288
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการชักนำให้เกิดแคลลัสและเอมบริโอเจเนซิสในข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 = Induction of callus formation a...
ชื่อผู้แต่งดารุณี ศรีภูธร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว 633.18 ด274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจเอกลักษณ์พืชสมุนไพร : พฤกษอนุกรมวิธาน / โดย สมพร ภูติยานันต์
ชื่อผู้แต่งสมพร ภูติยานันต์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เอราวัณการพิมพ์, 2552
เลขเรียกQK99.A1 ส43 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจเอกลักษณ์พืชสมุนไพร : พฤกษอนุกรมวิธาน / โดย สมพร ภูติยานันต์.
ชื่อผู้แต่งสมพร ภูติยานันต์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เอราวัณการพิมพ์, 2551.
เลขเรียกQK99.A1 ส4ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจเอกลักษณ์พืชสมุนไพร : พฤกอนุกรมวิธาน = Identification of medicinal plants : plant taxonomy or...
ชื่อผู้แต่งสมพร ภูติยานันต์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562.
เลขเรียก581.634 ส265ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ในมุมมองของพนักงานและลูกจ้างประจำ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อำเภอแม่ริ...
ชื่อผู้แต่งวิไล อินต๊ะปวง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551.
เลขเรียก580.744 ว725ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสัมมนา พฤกษศาสตร์ไทยในอนาคต 15-16 กรกฎาคม 2537 ณ ห้องสัมมนาโรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงให...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : องค์การ, 2537.
เลขเรียกQK21.T35 .ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสัมมนา พฤกษศาสตร์ไทยในอนาคต : 15-16 กรกฎาคม 2537 ณ ห้องสัมมนาโรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชีย...
ชื่อผู้แต่งองค์การสวนพฤกษศาสตร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537.
เลขเรียก581.09593 ส382ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสัมมนา พฤกษศาสตร์ไทยในอนาคต : 15-16 กรกฎาคม 2537 ณ ห้องสัมมนาโรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ. เชีย...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาเรื่องพฤกษศาสตร์ไทยในอนาคต (2537 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกQK98.4.T5 ก485ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา