Found: 64  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[หนังสืออนุสรณ์งานศพพระครูพุทธวิหารโสภณ (สนธิ์ ฉินนราโค]
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย, 2538.
เลขเรียกBQ4570.E3 ห151
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัลยาณิวัฒนาคารวาลัย : ราชประเพณีส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย / พิมพ์รวี วัฒนวรางกูร, อัจฉราพร พงษ์ฉวี, อน...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2551.
เลขเรียกDS586.5.ก65 พ64 2551,390.22 พ718ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขุดแต่งวัดพระเมรุจังหวัดนครปฐม / กรมศิลปากร
พิมพลักษณ์[พระนคร] : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2482.
เลขเรียก726.5 ศ37ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล (พิธีกงเต๊ก) / โดยนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งเจริญ สิริวัฒนภักดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2551.
เลขเรียกDS570.45 .ถ56 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2527].
เลขเรียก393 ก488 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประดิษฐานพระโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2551]
เลขเรียกGT3278 .ก64 2551,อ 393.2 ส225ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ภาพกระบวนแห่พระศพและพระเมรุฉบับ Dresden State Art collections = The analysis of an Ayutt...
ชื่อผู้แต่งปรัชญา เลิศกิจจานุวัฒน์
พิมพลักษณ์2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานพระเมรุ : ศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่อง / คณะผู้เขียน เกรียงไกร เกิดศิร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อุษาคเนย์, 2552.
เลขเรียกGT3278 .ง624 2552,393.2 ง25 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานพระเมรุ : ศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่อง / เกรียงไกร เกิดศิริ....[และคนอื่น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม , 2552
เลขเรียก721.8 ก767ง 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานพระเมรุ สมเด็จพระสังฆราชสมัยรัตนโกสินทร์ / วัดบวรนิเวศวิหา
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกBQ843 �312,294.31388 ว416ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานพระเมรุมาศสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ / กรมศิลปากร กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2528.
เลขเรียกอ DS 570.6.ร7 ก169ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานพระเมรุมาศสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ / กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งกองวรรณคดีและประวัติศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์, 2528.
เลขเรียก721.8 ก169ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานพระเมรุมาศสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ / ยิ้ม ปัณฑยางกูร ; สายไหม จบกลศึก, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2528.
เลขเรียกGT3278 .ง63,393.2 ง25
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานพระเมรุมาศสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ / ยิ้ม ปัณฑยางกูร และคนอื่น ๆ
ชื่อผู้แต่งยิ้ม ปัณฑยางกูร
พิมพลักษณ์ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ., 2528
เลขเรียกDS568 .ย36,721.8 ศ528ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา