Found: 17  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ.พิศดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2558 ) / โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ text
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2558
เลขเรียกKPT4720 ว232 2558,345.08 ว559ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการดำเนินงานกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวช...
ชื่อผู้แต่งสุมนทิพย์ จิตสว่าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก345.08 ส841ก 2558 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 (อธิบายเรียงมา...
ชื่อผู้แต่งสหรัฐ กิติ ศุภการ ผู้แต่ง
เลขเรียก345.08 ส459ค 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 / สหรัฐ กิติ ศุ...
ชื่อผู้แต่งสหรัฐ กิติ ศุภการ, ผู้แต่ง
เลขเรียกKPT4720 .ส54 2563,345.08 ส459ค 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ 2553 / สหรัฐ กิติ ศุภ...
ชื่อผู้แต่งสหรัฐ กิติ ศุภการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียกKPT4720 ส19 2561,345.08 ส197ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวบทย่อมาตราสำคัญ : พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พระราชบัญญัติศาลเยาวชนแล...
ชื่อผู้แต่งฉัตรฑากรุ๊ป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2555.
เลขเรียก346.078 ฉ214 ต 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการตรวจสอบการจับกุมเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและค...
ชื่อผู้แต่งพิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์.
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ในชั้...
ชื่อผู้แต่งกัญชพร วงษาหล้า.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก304 ก382ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 (แก้ไขปรับปรุงตาม ฉบับ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, 2560.
เลขเรียกKPT4720 พ1718 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 คุ้...
ชื่อผู้แต่งสมชัย ฑีฆาอุตมากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา, 2559.
เลขเรียก345.081 ส148พ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 / คณะวิชาการ The Just...
ชื่อผู้แต่งคณะวิชาการ The Justice Group.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีรภาส, [2554?]
เลขเรียก345.081 ค36พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 / คณะผู้จัดทำ อรพันธุ์...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2561.
เลขเรียกKPT4720 พ46 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติคุ้มครองผ...
ชื่อผู้แต่งสมชัย ฑีฆาอุตมากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา, 2554.
เลขเรียกKPT4720 ส16 2554,345.081 ส148พ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติคุ้มครองเ...
ชื่อผู้แต่งสมชัย ฑีฆาอุตมากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา, 2555.
เลขเรียก345.081 ส148พ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา