Found: 26  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับข้าราชการฝ่ายปกครอง และฝ่ายท้องถิ่น / รว...
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ บุญผูก
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2535?].
เลขเรียก344.046 พ 992 ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสำหรับข้าราชการฝ่ายปกครอง / ไพโรจน์ บุญผูก.
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ บุญผูก.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2535.
เลขเรียก344.046 พ992ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยึดรถยนต์ของกลางตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 วรรค 2 / ทรรศนีย์ เรืองศิลป์ = Con...
ชื่อผู้แต่งทรรศนีย์ เรืองศิลป์
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานในการปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 / อานนท์ วิบูลย์สวัสดิ์ =...
ชื่อผู้แต่งอานนท์ วิบูลย์สวัสดิ์
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคดีขับรถประมาท / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งรวมเพื่อน บริษัทก้าวใหม่, 2560.
เลขเรียกKPT 3448 ส16ค 2560,343.0946 ส45ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2552
ชื่อผู้แต่งปฏิกรณ์ คงพิพิธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยงพลเทรดดิ้ง, 2552.
เลขเรียก343.0946 ป133พ 2552
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ในคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก / เสวก มณีกุต
ชื่อผู้แต่งเสวก มณีกุต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปณรัชช (ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย), 2556
เลขเรียกHE5614 ส-พ 2556,363.25 ส85พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติ จราจรทางบก ฉบับชาวบ้าน พ.ศ. 2522 ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2546-2549.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2546.
เลขเรียก343.098 พ371
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ.2522 / ฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล ; รวบรวมและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สูตรไพศาลการพิมพ์, 25-
เลขเรียก343.0946 พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติจราจรทางบก : ฉบับชาวบ้าน พ.ศ. 2522 ปรับปรุงใหม่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2550.
เลขเรียก343.0982 พ371
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา