Found: 44  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายจราจรฉบับชาวบ้าน / รัชพล ศิริสาคร
ชื่อผู้แต่งรัชพล ศิริสาคร ผู้แต่ง
เลขเรียกKPT3448 ร345ก 2560,343.094 ร345ก 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายที่ใช้ในชั้นศาลอุธรณ์ / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อฑตยา มิเล็นเนียม, 2553.
เลขเรียกKPT68 ก117 2553,340.09593 ก015 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับข้าราชการฝ่ายปกครอง และฝ่ายท้องถิ่น / รว...
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ บุญผูก
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2535?].
เลขเรียก344.046 พ 992 ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสำหรับข้าราชการฝ่ายปกครอง / ไพโรจน์ บุญผูก.
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ บุญผูก.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2535.
เลขเรียก344.046 พ992ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบก ศึกษาเฉพาะกรณีการขับขี่รถขณะเมาสุรา = Enforcement of the road tr...
ชื่อผู้แต่งธนากร สระแสงทรวง, 2530-
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยึดรถยนต์ของกลางตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 วรรค 2 / ทรรศนีย์ เรืองศิลป์ = Con...
ชื่อผู้แต่งทรรศนีย์ เรืองศิลป์
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาหารูปแบบและการใช้รูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุจราจรของหมู่บ้าน โดยความร่วมมือขององค์กรปกครองท้อ...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2543.
เลขเรียกHE373.T35 ย547ร 2543,363.125 ก522
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานในการปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 / อานนท์ วิบูลย์สวัสดิ์ =...
ชื่อผู้แต่งอานนท์ วิบูลย์สวัสดิ์
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคดีขับรถประมาท / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549.
เลขเรียกKPT3442 ส284,343.094 ส168ค 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคดีขับรถประมาท / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งรวมเพื่อน บริษัทก้าวใหม่, 2560.
เลขเรียกKPT 3448 ส16ค 2560,343.0946 ส45ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้รถใช้ถนนฉบับคดีจราจรพร้อมร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งและวิธีพิจารณาคดีจราจรและร่างพระราชบัญญ...
ชื่อผู้แต่งสมพร พรหมหิตาธร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2533
เลขเรียก343.0946 ส444ค 3/2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักบิดคู่คิดนักขับ / กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพาณิชย์. กรมการประกันภัย.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์, 2548.
เลขเรียกHG9970.4.ท9 ก47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา