Found: 115  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ = Law on administrative proced...
ชื่อผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ = Law on administrative proced...
ชื่อผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548.
เลขเรียกK ช486ม 2548,342.06 ช232ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ = Law on administrative procedu...
ชื่อผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : ถอดเทปคำบรรยาย / โดย กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
ชื่อผู้แต่งกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2545.
เลขเรียก342.088 ก423ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยเรื่องทางปกครอง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความรับ...
ชื่อผู้แต่งสุดเขตต์ เข็มไท.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : โครงการสำนังานส่งเสริมการวิจัยกฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้มและวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหิดล, 2547]
เลขเรียกKPT2450 ส63 2547,342.59306 ส44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาการฟ้องคดีเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ [และคณะ]
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา, 2544.
เลขเรียกKPT3100.5 ก64 2544,W44.JT3 ว574ก 2544,344.0410264 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายฝรั่งเศสกับกฎหมายไทย / ฉันทิกา กุลธำร...
ชื่อผู้แต่งฉันทิกา กุลธำรงค์
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ / พัชรินทร์ วิทยาเอนกนันท์ text
ชื่อผู้แต่งพัชรินทร์ วิทยาเอนกนันท์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนสชภัฏนครราชสีมา, 2556
เลขเรียก346.03 พ112ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ / อำพน เจริญชีวินทร์
ชื่อผู้แต่งอำพน เจริญชีวินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545.
เลขเรียกK อ688ค 2545,346.031 อ688ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสั่งของฝ่ายปกครองที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงิน : ศึกษากรณีมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดท...
ชื่อผู้แต่งวรนารี สิงห์โต
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบาย (ฉบับย่อ) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด และพ.ร.บ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้...
ชื่อผู้แต่งเพ็ง เพ็งนิติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระมงกุฎเกล้า, 2546.
เลขเรียกKPT834 พ252 2546,346.03 พ525ค 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบาย (ฉบับย่อ) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดและ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท...
ชื่อผู้แต่งเพ็ง เพ็งนิติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2555
เลขเรียกKPT834 พ72 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา