Found: 521  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อัครศิลปิน" : การแสดงผลงานศิลปะภาพพิมพ์ของนักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิจิตรศิลป์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
เลขเรียกNE755 .ช843 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คำถามพระสมเด็จ / นายช่าง.
ชื่อผู้แต่งนายช่าง.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไกวัลล์, 2550.
เลขเรียก294.31218 น 532 ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 พระกริ่ง รูปหล่อ รูปเหมือนยอดนิยม / อภิญญาฤทธิ์, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งอภิญญาฤทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พุทธมงคล, 2556.
เลขเรียก294.31218 อ253ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 พระดีที่ควรเก็บ ษรวัฒน์. [text]
ชื่อผู้แต่งษรวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะบุคคลราชพฤกษ์ 2554.
เลขเรียก294.3218 ษ17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 พระเครื่อง รู้เรื่องเกจิ / ษรวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งษรวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะบุคคลราชพฤกษ์, 2554.
เลขเรียกBQ5075.พ4 ษ45 2554,294.335 ษ131ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง109 พระอรหันต์ ธรรมะกับพระราชา (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) / พ.กิจจวีโร, เขียน ; พินิจ...
ชื่อผู้แต่งพ.กิจจวีโร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2560.
เลขเรียกBQ4865 พ6 2560,294.30922 พ111ห 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง114 ปี กรมป่าไม้ : สืบพระราชปณิธาน สานประโยชน์คนและป่า / อำนวยพร ชลดำรงค์กุล, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมป่าไม้, 2553.
เลขเรียกSD97.T364 ห159 2553,354.593 กษ07ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 พระปิดตา ยอดนิยม / พยัพ คำพันธุ์, ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์ บรรยาย ; กองบรรณาธิการข่าวสด, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งพยัพ คำพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2557.
เลขเรียกBQ5125.B8 ส728 2557,294.3437 พ218ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 พระอริยสงฆเจ้า : จงรวยมั่นคงเงินทองอยู่เกษมเจริญศุขสดชื่น / นะ มะ พะ ทะ
ชื่อผู้แต่งนะ มะ พะ ทะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลินบุ๊คเน็ต, 2558, [2015]
เลขเรียกBQ4570.A4 น366ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก / สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักบรรณสารสนเทศ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2556
เลขเรียกDS584 ห671 2556
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย / กรมศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2556.
เลขเรียกDS570.6.ด4 ร193,92 ด217ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 พระเครื่องคนดัง / ว่านดง.
ชื่อผู้แต่งว่านดง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาร์ท มีเดีย อินเตอร์เนชั่นแนล, 2547.
เลขเรียกBQ5075 .ว63 2547,133.44 ว467ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง69 เหรียญดีมีอนาคต / สุกิตติมา มหาชัยมงคลกุล.
ชื่อผู้แต่งสุกิตติมา มหาชัยมงคลกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านธรรมะ, 2558.
เลขเรียก294.3437 ส741ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 พรรษา มหาราชินี ธนาคารสมองร่วมพัฒนาประเทศ / วันเพ็ญ เซ็นตระกูล ; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เพชรรุ่งการพิมพ์ จำกัด, 25-
เลขเรียก309.1593 จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 พรรษา ครูภาษาไทยแห่งแผ่นดิน : งานสัมมนาทางวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา (2550 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2550.
เลขเรียกPL4152 .ก65 2550,495.91 ป818
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา