Found: 39  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ. พิสดาร / โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Jurisprudence, 2558.
เลขเรียกKPT4720 ว232 2558,345 ว232ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ. พิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ 2546 : หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกา พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ. พิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ 2561 / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2560
เลขเรียก345.08 ว559ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ.พิศดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2558 ) / โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ text
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2558
เลขเรียกKPT4720 ว232 2558,345.08 ว559ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / วิชัย ตันติกุลานันท์ ; แก้ไขปรับปรุงโดย จุฬาลักษณ์ ตันติกุลานันท์
ชื่อผู้แต่งวิชัย ตันติกุลานันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2556.
เลขเรียกKPT1572 �62 2556,347.593 ว539ค 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม : สรุปสาระสำคัญตัวอย่างคำถามและคำตอบ / เอนก อะนันทวรรณ.
ชื่อผู้แต่งเอนก อะนันทวรรณ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภูมิการพิมพ์, 2554.
เลขเรียกKPT1572 .อ73 2554,347 อ893ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / ไพโรจน์ วายุภาพ
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ วายุภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559
เลขเรียกKPT1572 พ993 2559,347.01 พ993ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / ไพโรจน์ วายุภาพ
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ วายุภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553.
เลขเรียกKPT1572 พ993 2553,347.01 พ99ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / อภิรัฐ บุญทอง
ชื่อผู้แต่งอภิรัฐ บุญทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559
เลขเรียกKPT1572 อ261 2559,347.01 อ261ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / อภิรัฐ บุญทอง, ผู้แต่ง.
ชื่อผู้แต่งอภิรัฐ บุญทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560.
เลขเรียกKPT 1572 อ16 2560,347.01 อ261ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวบทย่อมาตราสำคัญ : พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พระราชบัญญัติศาลเยาวชนแล...
ชื่อผู้แต่งฉัตรฑากรุ๊ป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2555.
เลขเรียก346.078 ฉ214 ต 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2560) / The Justice Group
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2560
เลขเรียกKPT 4610 ป17ป 2560,345.05 ป17 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม : พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาใน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2560.
เลขเรียกKPT4610 ป349 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา