Found: 286  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง109 ว่าน สมุนไพร และพรรณไม้มงคล / ณรงค์ มูลคำ
ชื่อผู้แต่งณรงค์ มูลคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Feel good Publishing, 2555.
เลขเรียกQK99.T5 ณ213 2555,QV770.JT3 ณ213ห 2555,635.933 ณ213ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ชนิดพรรณไม้น้ำประดับไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อสิงพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง84 ต้นไม้ ถวายพ่อ บนมอดินแดง / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ม.ป.พ., ม.ป.ป.
เลขเรียก581.9593 ข285ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง84 พรรณไม้ถวายในหลวง : โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ / [บรรณาธิการ อรนุช ทาบทอง]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), [2552?]
เลขเรียกQK364 .ป84,581.9593 ป74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง84พรรณไม้ถวายในหลวง โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ [Text]
ชื่อผู้แต่งโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 2552
เลขเรียก495 ค961
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง89 พรรณพืชวิถีพอเพียง : เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
ชื่อผู้แต่งชัยยุทธ กล่ำแวววงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : องค์การสวนพฤกษศาสตร์, 2560.
เลขเรียก581.9593 ช116ป 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง90 ชนิดพรรณไม้น้ำประดับของไทย : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทำรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอ...
ชื่อผู้แต่งกาญจนร พงษ์ฉวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น่ำ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง, 2558.
เลขเรียกQK102 ก6ห 2558,581.76091593 ก425ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBiodiversity : The Variety Of Life (สองภาษา ไทย-อังกฤษ) / ภาคิณ สุขขี, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2562.
เลขเรียก577 บ331
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายพันธุ์โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และผลของรังสีแกมมาต่อยอดของ Anubias barteri var.nana ที่เพา...
ชื่อผู้แต่งดาวสวรรค์ จันทรภักดีวงศ์
พิมพลักษณ์2545
เลขเรียกQK725 ด65 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในอาเซียน เพื่อตอบรับการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน / บรรณาธิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557.
เลขเรียกQH75.B5 ก446,333.95 ส691ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช : รายงานการประชุม วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2549 โรง...
ชื่อผู้แต่งการประชุมการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช (2549 ; กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2549.
เลขเรียกSB950.3.T5 ก471 2549,639.99 ก471ก 2549
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำแผนที่พรรณพืชโดยการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา...
ชื่อผู้แต่งสุกันฑ์ พึ่งกุล.
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียกQK63 .ส72 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ดัชนีพืชพรรณในการจำแนกข้อมูลการสำรวจระยะไกล เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในอุทยา...
ชื่อผู้แต่งวาสนา ภานุรักษ์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ความแปรปรวนเชิงพื้นที่และเชิงเวลาระหว่างภูมิอากา...
ชื่อผู้แต่งภูริภัทร์ ธูปกระโทก.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา