Found: 879  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คณะการเมือง" หลังการปฏิวัติสยาม: พลวัต พัฒนาการ และชะตากรรมของระบบไร้พรรค / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
ชื่อผู้แต่งภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียกDS 575 ภ417 2560,320.9593 ภ417ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เลือกตั้ง 22 มีนาคม 2535" / กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2535.
เลขเรียก324.9593 ล934
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปีรัฐบาลทักษิณ คิดใหม่ ทำใหม่ : คำมั่นสัญญา 15 ประการกับประชาชน ทำได้จริงหรือ ? หรือแค่โฆษณา / ต...
ชื่อผู้แต่งตรีพล เจาะจิตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2545.
เลขเรียกJQ1745.ก55น4 ต46 2545,321.8043068 ต17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีบนเส้นทางแห่งความหวังใหม่ / พรรคความหวังใหม่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พรรคความหวังใหม่, 2543.
เลขเรียก320.9593 ส73ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีการเมืองท้องถิ่นลุ่มทะเลสาบสงขลา : ประวัติศาสตร์ฐานที่มั่นแห่งพรรคการเมืองในภาคใต้ / สารูป ฤ...
ชื่อผู้แต่งสารูป ฤทธิ์ชู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552.
เลขเรียกDS589.S6 ส64 2552,352.0593 ส27ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี รัฐบาลชวน ประชาชนได้อะไร / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวาระครบรอบ 24 ป...
ชื่อผู้แต่งการอภิปรายทางวิชาการ เนื่องในวาระครบรอบ 24 ปี แห่งการสถาปนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียก324.2 จ492ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง300 แสนยานุภาพ กองกำลัง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แม่ทัพหญิงแห่งเพื่อไทย / โดย กองบรรณาธิการ ; บรรหาร ทิน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แบงค์คอกบุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกJQ1745 ส2257 2554,923.2593 ส648
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยของไทย / โดย บัญชา แก้วเกตุทอง.
ชื่อผู้แต่งบัญชา แก้วเกตุทอง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, [2517?]
เลขเรียก320.9593 บ253ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง37 พรรคการเมือง : ปัจจัยการพิจารณาเปรียบเทียบ / วสันต์ หงสกุล
ชื่อผู้แต่งวสันต์ หงสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตะวันนา, 2518.
เลขเรียกJQ1749.A8 ว358ส 2518,329.593 ว181ส 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง37 พรรคการเมือง ปัจจัยการพิจารณาเปรียบเทียบ / วสันต์ หงสกุล.
ชื่อผู้แต่งวสันต์ หงสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ตะวันนา, 2518.
เลขเรียกJQ1749.ก795 ว5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง37,42 พรรคการเมือง : ปัจจัยการพิจารณาเปรียบเทียบ / วสันต์ หงสกุล
ชื่อผู้แต่งวสันต์ หงสกุล
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ตะวันนา, 2518.
เลขเรียก329.02 ว56ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี พรรคประชาธิปัตย์กับการเมืองไทย / แถมสุข นุ่มนนท์.
ชื่อผู้แต่งแถมสุข นุ่มนนท์.
พิมพลักษณ์[นครปฐม? : ม.ป.พ., 2539].
เลขเรียกJQ1749.A8ป4 ถ84,324.2593 ถ849ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ปี ความหวังใหม่ 200,000 ไมล์ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ : วิสัยทัศน์ ภารกิจและปณิธาน / สำนักงานเลขาธิกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2540.
เลขเรียก324.2593 จ689
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBranding นักการเมือง / เสรี วงษ์มณฑา.
ชื่อผู้แต่งเสรี วงษ์มณฑา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานการพิมพ์ม 2550.
เลขเรียกHF6161.P65 ส74 2550,658.827 ส57บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา