Found: 276  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ (ฉบับเร่งรัดก่อนสอบ) ภาค 2 : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2556
เลขเรียก340.09593 ด5911
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ (ฉบับเร่งรัดก่อนสอบ). ภาค 2 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [255-]
เลขเรียกKPT4610 ด919,340.09593 ด5911
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Big Story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฏีกาสำคัญ ภาค 1 / คณะวิชาการ The Justice Group, รวบรวม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, ม.ป.ป.
เลขเรียก346 อ256
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe big story อ่านเพื่อสอบข้อมูลและฎีกาสำคัญ "ภารกิจพิชิตสอบ". ภาค 2, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [255-].
เลขเรียกKPT4610 ด915
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe principle law : พยานหลักฐาน : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / [เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ ...
ชื่อผู้แต่งพิชัย นิลทองคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2547]
เลขเรียกK พ642พ,346.097 พ642พ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe principle law : พยานหลักฐาน : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / [เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ ...
ชื่อผู้แต่งพิชัย นิลทองคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2547]
เลขเรียกK พ642พพ,347.06 พ3211พ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องกฎลักษณะพยานหลักฐาน วันที่ 1 มีนาคม 2558 บรรยายโดย อาจารย์ธานี สิงหนาท / [Videorecording].
ชื่อผู้แต่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องกฎลักษณะพยานหลักฐาน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 บรรยายโดย อาจารย์ธานี สิงหนาท / [Videorecording].
ชื่อผู้แต่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องกฎลักษณะพยานหลักฐาน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 บรรยายโดย อาจารย์ธานี สิงหนาท / [Videorecording].
ชื่อผู้แต่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายควบคุมการแสวงหาพยานหลักฐานด้วยวิธีพิเศษในคดีอาญาซึ่งกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล / ธนัทเทพ เธ...
ชื่อผู้แต่งธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพยาน / สุจิต ปัญญาพฤกษ์
ชื่อผู้แต่งสุจิต ปัญญาพฤกษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปณรัชช, 2553
เลขเรียกKPT1672 ส2421 2553,347.06 ส72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพิเศษ พร้อมสอบ พยาน แพ่ง-อาญา / ก้องวิทย์ วัชราภรณ์
ชื่อผู้แต่งก้องวิทย์ วัชราภรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : KW Group, 2556
เลขเรียกKPT1672 ก351พ 2557,363.25 ก192ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายลักษณะพยาน (ฉบับปรับปรุงใหม่) : พร้อมแก้ไข พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิแพ่ง ฉบับที่ 14-15 แก้ไขใ...
ชื่อผู้แต่งยงยุทธ ธารีสาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พริ้นท์ติ้ง , 2538.
เลขเรียกKPT1672 ย126ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายลักษณะพยาน (ภาคปฏิบัติ) / สุโรจน์ จันทรพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งสุโรจน์ จันทรพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554.
เลขเรียก347.06 ส867ก3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายลักษณะพยาน / ธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล.
ชื่อผู้แต่งธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซ็ท, 2550.
เลขเรียก345.06 ธ649ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา