Found: 39  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHello! อันนยอง! สวสัดี! คัมภีร์เก่งศัพท์ 3 ภาษา / Neungyule Kyoyook Pyeunjippu เขียน; NoonDesign ...
ชื่อผู้แต่งเนียงยุย เคียวหยุก เพียงซิปปุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554
เลขเรียกPL913 ฮ662 2554,428.1 น612ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศัพท์ประกอบภาพ จีน-ญี่ปุ่น-อังกฤษ-ไทย = The illustrated handbook of Chinese-English-Japanese-T...
ชื่อผู้แต่งวันทิพย์ สินสูงสุด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วันทิพย์, 2537.
เลขเรียกP361 .ว63 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศัพท์ประกอบภาพ จีน-ญี่ปุ่น-ไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วันทิพย์, 2537
เลขเรียก413.951 ค416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศัพท์ประกอบภาพจีน-ญี่ปุ่น-อังกฤษ-ไทย = วันทิพย์ สินสูงสุด [text] The Illustrated of Chine...
ชื่อผู้แต่งวันทิพย์ สินสูงสุด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ วันทิพย์ 2537.
เลขเรียก413.95911 ว115ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดการเรียนด้วยตนเองหลักสูตรทักษะการเขียนหนังสือราชการ / ประวีณ ณ นคร
ชื่อผู้แต่งประวีณ ณ นคร
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., 2550.
เลขเรียกHF5721 ป381 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรม ฝรั่งเศส - ไทย - อังกฤษ รวบรวมโดย ป. อัตตานุภาพ. [text]
ชื่อผู้แต่งป. อัตตานุภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โอเดียนสโตร์ 2543
เลขเรียก413.41 ป11พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมฝรั่งเศส-ไทย-อังกฤษ / รวบรวมโดย ป. อัตตานุภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2547.
เลขเรียกP361 พ174 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาพ 1,000 คำศัพท์ 108 ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เพื่อเรียนเด็กไทย จำกัด, 2556
เลขเรียกPL3507 พ23 2556,495.903 พ125พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาพ 1000 คำศัพท์และประโยค (English/Thai) / กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการเอ็มไอเอส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2552.
เลขเรียก413 พ12
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาพ 3 ภาษา = Picture dictionary / บุษบา บรรจงมณี และคนอื่นๆ
ชื่อผู้แต่งบุษบา บรรจงมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543
เลขเรียกJQ1746 ว689ค 2543,R 413.1 บ675พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาพ 3 ภาษา = Picture dictionary / เรียบเรียงโดย บุษบา บรรจงมณี ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น), 2540.
เลขเรียกP361 พ174ภ 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาพ 3 ภาษา = Picture dictionary / เรียบเรียงโดย บุษบา บรรจงมณี...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2545.
เลขเรียกอ 413 พ23พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาพ 3 ภาษา อังกฤษ-จีน-ไทย 1000 คำ / สแตนตัน เอช พรอกเตอร์
ชื่อผู้แต่งพรอกเตอร์, สแตนตัน เอช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์คิดดี้, 2551.
เลขเรียก413 พ296พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา