Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองในสังคมไทย / คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สภาพัฒ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะ, 2559.
เลขเรียกHV8688 ค181,303.69 ค181ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโปเลียน : Napoleon / พลเอกมังกร พรหมโยธี
ชื่อผู้แต่งมังกร พรหมโยธี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2560
เลขเรียกDC203 .ม63 2560,944.05 ม311น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรุงรัก ปารีส = Lunch in Paris : a love story with recipes / Elizabeth Bard, เขียน ; ภัทรา หงษ์พร้อ...
ชื่อผู้แต่งบาร์ด, อลิซาเบธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
เลขเรียกDC705.บ64 ป45 2556,914.436 บ293ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผมขอใช้สิทธิ์ที่จะตาย = Je vous demande le droit de mourir / โดย แวงซองต์ เอิงแบรต์ ; แปล, วาสนา ส...
ชื่อผู้แต่งเอิงแบรต์, แวงซองต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพเอม่า บุคส์, 2547
เลขเรียกR726 อ72,843 อ917ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพันธุศาสตร์เชิงชีวเคมี / จิตติมา เจริญพานิช
ชื่อผู้แต่งจิตติมา เจริญพานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2556.
เลขเรียกQH 430 จ425พ 2556,576.5 จ73พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน / อำนวย สมตัว.
ชื่อผู้แต่งอำนวย สมตัว.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550.
เลขเรียก440.7 อ215ภ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร่วมปฎิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ"การสอ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542
เลขเรียกLB1027.23 ส735 2545,300.712 ส215ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาราภิรมย์ : รวมบทความทางวิชาการของคณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาฯ, 2542.
เลขเรียก084 ส26
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอารมณ์กับชีวิตทีดีในปรัชญาขงจื่อ / สุวรรณา สถาอานันท์
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา สถาอานันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกBF 575.A5 ส873อ 2557,181.112 ส873อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์ ที่ฉันได้เรียนรู้มาจากปารีส = Lessons from Madame Chic / Jennifer L. Sc...
ชื่อผู้แต่งสก็อตต์, เจนนิเฟอร์ แอล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561.
เลขเรียกDC707 ส761 2561,646.76 ส122ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์ที่ฉันได้เรียนรู้มาจากปารีส = Lessons from madame chic / เจนนิเฟอร์ แอล....
ชื่อผู้แต่งสก็อต, เจนนิเฟอร์ แอล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2560
เลขเรียกBJ 1610 ส11 2560,613 ส12ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
13
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเรียนศัพท์ฝรั่งเศสใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน [sound recording] / โดยสุวรรณา ประดับวัฒนางกูร
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา ประดับวัฒนางกูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไลบรารี่, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนอะไรดี ทำงานอะไรรวย / คิมซังโฮ ; อาธิดา, นามแฝง, ผู้แปล [text]
ชื่อผู้แต่งคิมซังโฮ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2559.
เลขเรียกBF636.64 ค236 2559,371.42 ค451ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา