Found: 28  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโลจิสติกส์ของผ้าทอมัดหมี่ ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : รายงานการวิจัย = Logisti...
ชื่อผู้แต่งกฤษณะ ย้อมสี.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2559.
เลขเรียก658.5 ก281ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการตลาดของผ้าทอมัดหมี่ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดล...
ชื่อผู้แต่งกมลวรรณ อินทร์ตรา.
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียก658.8348 ก137ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกบายศรีสู่ขวัญสี่ภาคจากเศษผ้าทอมัดหมี่ จังหวัดลพบุรี = Bai-See souvenir ...
ชื่อผู้แต่งปาริฉัตร จันทร์ฉาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2556.
เลขเรียกค 110384 ป553ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋าผ้าทอมัดหมี่ ชาวไทยพวน จังหวัดลพบุรี/ ธัญญลักษณ์ บุญวัน และกาญจนา คำโสภา...
ชื่อผู้แต่งธัญญลักษณ์ บุญวัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2559.
เลขเรียก746.41 ธ213ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาลวดลายของผ้ามัดหมี่ลพบุรี = The Development of the Mud-Mee Fabrics Patterns in Lopluri / ศิร...
ชื่อผู้แต่งศิริพร ขอสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2550.
เลขเรียก746 ศ463ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประดับสถานที่ด้วยผ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / บุณฑริ...
ชื่อผู้แต่งบุณฑริกา แจ่มจำรัส
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2557.
เลขเรียก746.96 บ619ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง การทอพรมเช็ดเท้า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำ...
ชื่อผู้แต่งพัชรินทร์ ประทุมมาลี.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2556.
เลขเรียก372.82 พ523ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องปั่นด้ายมัดหมี่ = Development of spinner / พิมพ์ชนก รองเมือง.
ชื่อผู้แต่งพิมพ์ชนก รองเมือง
พิมพลักษณ์ลพบุรี : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2559.
เลขเรียก677.02852 พ716ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เรื่อง ผ้าทอพื้นเมืองไทยวน ตำบลต้นต...
ชื่อผู้แต่งดวง ทองคำซุ่ย.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2548.
เลขเรียก746.14 ด151ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาชื่อและระบบการทอซิ่นมัดหมี่ดั้งเดิมของคนไทพวน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตามแนวอรรถศาสตร์ชา...
ชื่อผู้แต่งพิจิตรา พาณิชย์กุล
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ของกลุ่มทอผ้าวงเดือน จังหวัดลพบุรี = Study and d...
ชื่อผู้แต่งกฤษกร ยงยืนชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2557.
เลขเรียกสพ 180566 ก278ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากแนวคิดลวดลายผ้ามัดหมี่ชาวไทพวน จังหวัดลพบุรี = Furniture design of Mudmee T...
ชื่อผู้แต่งนิตยา สีน้ำอ้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.
เลขเรียกสพ 180733 น578ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ้าทอพื้นเมืองลพบุรี สระบุรี / บรรณาธิการ, ภูธร ภูมะธน, อาลัย เนรานนท์
พิมพลักษณ์[ลพบุรี] : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2541.
เลขเรียกGN432 ผ349 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ้าทอมัดหมี่ ตำบลหินปัก.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา