Found: 129  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษานวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน : การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน / จัดทำโดย ขนิษฐา นันทบุตร...[และคน...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2550.
เลขเรียกRA777.6 ข226,WA525 ข226กส 2550,613.0438 ก 084 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัน / แก้... แก่ / เทพ หิมะทองคำ...[และคนอื่น] ; บรรณาธิการ, สุรศักดิ์ วงค์รัตนชีวิน, รศนา วงค์รัตน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2548.
เลขเรียกHQ1064.ท9 ก63,WT100 ก388 2548,613.0438 ท596ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินชีวิตของคนพิการและการเข้าถึงสวัสดิการคนพิการ กรณีศึกษา บ้านหนองหลวง หมู่ 6 ตำบลนิคมน้ำอูน อ...
ชื่อผู้แต่งลลิตา วงศ์สีดา.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย : รายงานวิจัย / สุนันทา โอศิริ...[และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.
เลขเรียก613.0438 ก451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถอดบทเรียนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลธงชัย = Lesson-learned of community ...
ชื่อผู้แต่งจุไรรัตน์ ดวงจันทร์
พิมพลักษณ์[เพชรบุรี] : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี, 2557.
เลขเรียกRA564.8 จ653 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินนโยบายและแผนงานด้านสุขภาพผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข = Health policy evaluation for the e...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2541.
เลขเรียกRA777.6 ก491 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการดูแลสุขภาพอนามัยพึงประสงค์ในผู้สูงอายุ= : Evaluation project on the desirable health...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, 2541.
เลขเรียกWT20 ก491 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินภาวะสุขภาพ พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานสูงอายุ (อายุ 45-60 ...
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12, 2552
เลขเรียกHD6283.T5 ก64 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดทดสอบสมรรถภาพทางกายที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุไทย : รายงานวิจัย / อารีรัตน์ ส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนามาตรฐานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในศูนย์การให้บริการแบบพักค้าง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Deve...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556.
เลขเรียก362.16 ก494
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ในจังหวัดพิษณุโลก / โดย สุภ...
ชื่อผู้แต่งสุภาภรณ์ เตโชวาณิชย์
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก] : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, [2546]
เลขเรียกRA777.6 ส838,W20.5 ส838ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ (ปีที่ 1) : การสังเคราะห์งานวิจัยผู้สูงอายุของภาคตะวันออก =...
ชื่อผู้แต่งเวธกา กลิ่นวิชิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะแพทย์ศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556.
เลขเรียก613.0438 ว913กก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ (ปีที่ 2) : การพัฒนาสารสนเทศด้านระบบบริการสุขภาพและพฤติกรรม...
ชื่อผู้แต่งเวธกา กลิ่นวิชิต.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะแพทย์ศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.
เลขเรียก613.0438 ว913กก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ (ปีที่ 3) : การพัฒนาสารสนเทศด้านระบบบริการสุขภาพและพฤติกรรม...
ชื่อผู้แต่งเวธกา กลิ่นวิชิต.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะแพทย์ศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
เลขเรียก613.0438 ว913กก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา