Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนามาตรฐานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในศูนย์การให้บริการแบบพักค้าง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Deve...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556.
เลขเรียก362.16 ก494
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะในผู้สูงอายุ : กรณีภาคเหนือตอนบน : รายงานการว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556.
เลขเรียก306.4613 ก494
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะในผู้สูงอายุ : กรณีภาคเหนือตอนบน : รายงานการว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556.
เลขเรียก306.4613 ก494
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะในผู้สูงอายุ : กรณีภาคเหนือตอนบน : รายงานการวิ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ], 2556.
เลขเรียก306.4613 ก494 2556 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุร่วมกับสถานีอนามัยในอำเภอท...
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : โครงการกาญจนบุรี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547.
เลขเรียกRA777.6 .ก655 2547,WT100 ว464 2547,613.0438 ว464ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพร้อมและความต้องการสนับสนุนในการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวของโรงพยาบาลในสังกัดกระท...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ์ คูหา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ) กรมการแพทย์, 2557
เลขเรียกส.ร. 613 อ177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการรำไทยบนตารางเก้าช่องต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัย / หัวหน้าโครงการวิจัย สุวร...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556.
เลขเรียก613.0438 ส873ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการดูแลระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อวัยสูงอายุ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการศึกษาความพร้อมและความต้องการสนับสนุนในการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวของโรงพยาบ...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ์ คูหา.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ), [2556].
เลขเรียกHV 1484 .T52 อ17ย 2556
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของผู้สูงอายุไทยในแต่ละสถานบริการภายใต...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ์ คูหา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, [2556?]
เลขเรียกRA564.8 อ372 [2556?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการดำเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยเครือข่ายชุมชน ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ /...
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ อนันทวัน
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกวจ 613.0438 ท65ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลแสนสุข : รายงานวิจัย / คณะผู้วิจัย หัวหน้าโครง...
ชื่อผู้แต่งสุนันทา โอศิริ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556.
เลขเรียก613.0438 ส816ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการแม่บทและโครงการย่อยภายใตัชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพคนไทย : รายงานผลการวิจัย / โดย คณ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548
เลขเรียกRA776 ค94 2548,W84 ร451 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา