Found: 109  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLive well together ดูแลผู้สูงอายุ สร้างสุขในครอบครัว / สรีรรัตน์ สุกมลสันต์
ชื่อผู้แต่งสรีรรัตน์ สุกมลสันต์
เลขเรียก613.0438 ส356ล 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการส่งเสริมค่านิยมแห่งความกตัญูและการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงา...
ชื่อผู้แต่งพรรณอร วันทอง
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2561.
เลขเรียก372.374 พ269ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี / นภาพร ศึกเสือ
ชื่อผู้แต่งนภาพร ศึกเสือ.
พิมพลักษณ์2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ : ความสุขและความเครียด = Caregiving to older persons : happiness and stress / คณ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกRA777.6 ก645,WT100 ก6 2556,649.80846 ก451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลผู้สูงอายุในระดับครอบครัว : กรณีศึกษาบ้านนาศรีดงเค็ง ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ( 2...
ชื่อผู้แต่งพรรณี สมเทศน์
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ; 2550
เลขเรียกวพ613.04 พ272ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลกึ่งระยะเวลาของโครงการพัฒนาสัมพันธภาพครอบครัวเพื่อผู้สูงอายุ / โดย ทัศนีย์ ภัทรนาวิก .....
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ ภัทรนาวิก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายสงเคราะห์ทางสาธารณสุข กองส่งเสริมสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, 2536.
เลขเรียกHQ755.85 ท365ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลกึ่งระยะเวลาของโครงการพัฒนาสัมพันธภาพครอบครัวเพื่อผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัย / [ทัศนี...
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ ภัทรนาวิก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายสงเคราะห์ทางสาธารณสุข กองส่งเสริมสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, 2536.
เลขเรียก306.87 ท365ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาครอบครัว / คณะอนุกรรมการด้านครอบครัว สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. คณะอนุกรรมการด้านครอบครัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, [2539?]
เลขเรียกHQ674.55 .ส34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาครอบครัว / คณะอนุกรรมการด้านครอบครัว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ สำนั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง (มหาชน), [2539?]
เลขเรียกHQ743 ก64 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสถาบันครอบครัว : ปัจจัยสำคัญในการเกื้อหนุนผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัย / คณะผู้วิจัย: ศศิพั...
ชื่อผู้แต่งศศิพัฒน์ ยอดเพชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.
เลขเรียก305.26 ศ293ร 20
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดบริการผู้สูงอายุของ ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 "จ...
ชื่อผู้แต่งลมัย นิยมในธรรม 2496-
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียก362.61 ล174ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรต่างวัยในครอบครัวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = a study of relati...
ชื่อผู้แต่งสุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียกHQ755.85 .ส76 2538,WS105.5.F2 ส876ก 2538,306.87 ส877กศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรต่างวัยในครอบครัวภาคใต้และภาคกลาง = A study of relations between gene...
ชื่อผู้แต่งสุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียกHQ755.85 .ส75 2541,WS105.5.F2 ส876กศ 2541,306.87 ส877กศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัวและพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดในผู้ป่วยสูง...
ชื่อผู้แต่งจงรักษ์ ศุภกิจเจริญ
พิมพลักษณ์2527.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาบทบาทของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ : ศึกษาเฉพาะกรณีครอบครัวผู้ใช้บริการศูนย์บริการทางสังคม...
ชื่อผู้แต่งสุธีรา นุ้ยจันทร์
พิมพลักษณ์2530.
เลขเรียก305.26 ส786ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา