Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCSR ที่แท้ / โสภณ พรโชคชัย
ชื่อผู้แต่งโสภณ พรโชคชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557.
เลขเรียกHD60 ส979 2557,658.4 ส94ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCSR ที่แท้ / โสภณ พรโชคชัย.
ชื่อผู้แต่งโสภณ พรโชคชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, 2551.
เลขเรียกHD60.5.ท9 ส94,658.408 ส979ซ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIntrapreneur for change : ย่างก้าวการเดินทาง ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลง / ผู้เขียน [และ] ภาพ ปัณฑิตา จ...
ชื่อผู้แต่งปัณฑิตา จันทร์อร่าม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 บ259i 2561,303.484 ป525อ 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSE catalog รวมกิจการเพื่อสังคมในไทย / นักเขียน ปรัญชัย ฮวดชัย, ปริยาภรณ์ สุขสีทอง.
ชื่อผู้แต่งปรัญชัย ฮวดชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.), 2555.
เลขเรียกHD62.6 ป4อ 2555,658.4 บ74ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTHE RISE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THAILAND : A STUDY OF YOUNG THAI SOCIAL ENTREPRENEURS / Ya...
ชื่อผู้แต่งZhang, Yameng Author.
พิมพลักษณ์2014.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWEconomy : สร้างโลกสวยด้วยธุรกิจของ "เรา" / เครก คีลเบอร์เกอร์, ฮอลลี แบรนสัน, มาร์ก คีลเบอร์เกอร์, ...
ชื่อผู้แต่งคีลเบอร์เกอร์, เครก ผู้แต่ง
เลขเรียกHD60 ค491w 2562,658.408 ค491ว 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับวิสาหกิจเพื่อสังคม / ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์.
ชื่อผู้แต่งติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2563.
เลขเรียกHN700.55.ฮ9พ6 ต623 2563,338.74 ต389ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางเลือกใหม่ของคนชายขอบ = Excluidos hoy, protagonistas manana / เขียน ฟรันซิสโก ฟานเดอร์โฮฟ บุรส์...
ชื่อผู้แต่งบุรส์มา, ฟรันซิสโก ฟานเดอร์โฮพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน, 2552.
เลขเรียกHN130.O27 บ74 2552,320.972 บ74ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธุรกิจสร้างสรรค์ พันธมิตรสังคม / มูลนิธิเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : G.P.Cyberprint , 2556.
เลขเรียกHD60 .ธ74 2556,658.4 ม686ธ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการรับรู้และพัฒนาการจัดการตามแนวทางผู้ประกอบการทางสังคมของวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค...
ชื่อผู้แต่งจิตพนธ์ ชุมเกตุ
พิมพลักษณ์[เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร], 2559.
เลขเรียกHD60.5.ท9 จ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยเรื่อง การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมทางด้านเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษาสวนป...
ชื่อผู้แต่งพนมพร เฉลิมวรรณ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2562.
เลขเรียกHD60.5.ท9 พ34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา