Found: 248  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สุดยอดมหาวิทยาลัยเอกชน / จิรวัฒน์ รจนาวรรณ
ชื่อผู้แต่งจิรวัฒน์ รจนาวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วรรณสาส์น, 2546.
เลขเรียกLB2328.52.T5 จ512,378.04 จ37ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 รอบ รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้ง, 2548, [2005]
เลขเรียกCT1548.R78 ร186 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 รอบ ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2543.
เลขเรียกCT1548.P67 ร186 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี สุมนต์ สกลไชย : ชีวิตและผลงาน / [คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะ, 2556.
เลขเรียกLG395.T5.ข285 ห111,WZ100 ส841 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์สู่วไลยอลงกรณ์ / สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์.
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : เทียนวัฒนาพริ้นท์ติ้ง, 2546.
เลขเรียกLG395.ท9ว9 จ73,378.05 รภ วอ425 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง8 ปีงานสร้างคน : มณฑล สงวนเสริมศรี/ [ผู้เรียบเรียง จามรี อ่อนโฉม]
ชื่อผู้แต่งจามรี อ่อนโฉม
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท., ม.ป.พ., 255-]
เลขเรียกLG395.T5.น267 จ313
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง81 ปี ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล : หนึ่งในผู้สร้าง มศว. สามสิบปีนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554.
เลขเรียกLA2383.T5 ป818 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCMU : University of excellence : สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552 ; วันที่ 22-24 พฤษ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี (2552 : เชียงราย)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
เลขเรียกภน 378.12 ช612ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIssues concerning the potential for developing a futures / options exchange for Thailand.
พิมพลักษณ์Bangkok : Office of the Securities and Exchange Commission, c1994.
เลขเรียก332.041 Is86 20
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา : การบริหารสถาบันอุดมศึกษา : รวมบทความกรณีศึกษาจากประสบการณ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสู...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหาร ทบวงมหาวิทยาลัย, [2544], [2001]
เลขเรียกLB2341.8.T5 ก153ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการบริหารสถาบันอุดมศึกษา : รวมบทความกรณีศึกษาจากประสบการณ์การบริหารของผู้เข้ารับการฝึกอบร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2545
เลขเรียกLB2341.8.T5 ก43 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการบริหารสถาบันอุดมศึกษา : รวมบทความกรณีศึกษาจากประสบการณ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ส่วนฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหาร ทบวงมหาวิทยาลัย, [2543]
เลขเรียกLB2341.8.T5 ก153 ล.6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา