Found: 17  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีเครือข่ายนางพิมพ์ โถตันคำ / โดย เดชา วิลาวรร...
ชื่อผู้แต่งเดชา วิลาวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2557.
เลขเรียกHD1491.T52S2 ด842 2557,630 ด522ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีเครือข่ายนางพิมพ์ โถตันคำ / โดย เดชา วิลาวรรณ,...
ชื่อผู้แต่งเดชา วิลาวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและสำนักงานสำนักวิชาการและแผนงาน, 2557.
เลขเรียกHD8039.F32T5 ด7ก 2557,333 ด522ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของสมาชิกชุมนุมเกษตรกร นอนาคตแห่งประเทศไทย องค์ประกอบด้านโรงเรียนและสภาพก...
ชื่อผู้แต่งสร้อยสุดา ปิ๋วสวัสดิ์
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฎิกิริยากลุ่ม การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นำระหว่างกลุ่มปรับปรุงยางแผ่นและขายยางที่ประสบความสำเร็จก...
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544
เลขเรียกHD1486.T5 ก82 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการของกองทุนพัฒนาหมู่บ้านในเขตปฏิรูปที่ดิน : ศึกษากรณีบ้านหนองตะครองใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา บ้...
ชื่อผู้แต่งบุญช่วย อุ่นชัยศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2548
เลขเรียกHC445.Z9P63 บ72 2548,วจ 307.1 บ722พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความรายวิชาสัมมนา 520-497 ปีการศึกษา 2543 / ภาควิชาพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัย, 2544
เลขเรียกS471.T5 ม56 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง ภาวะการนำของผู้นำกลุ่มเกษตรกร ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Leadership amon...
ชื่อผู้แต่งนำชัย ทนุผล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2533.
เลขเรียก303.34 น515ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบและแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มในชุมชนสาคลี จังหวัดพระนครศรีอย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541.
เลขเรียกHN700.55.P7 ร64 2541,307.72 ส879ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องลักษณะและบุคลิกภาพของผู้นำท้องถิ่นในทรรศนะของเกษตรกร / โดย อนุกูล คลังบุญครอง ...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534.
เลขเรียกHM141 อ184 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องลักษณะและบุคลิกภาพของผู้นำท้องถิ่นในทรรศนะของเกษตรกร / โดย อนุกูล คลังบุญครอง ...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2526.
เลขเรียกHM141 อ184
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัย การวิเคราะห์ประสิทธิผลของกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาตามทฤษฎีประสิทธิผลของภาวะผู้นำตามสถานกา...
ชื่อผู้แต่งนาถ พันธุมนาวิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาเกษตรศาสตร์, 2539
เลขเรียกS544.5.T5 น63 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้นำเกษตรยั่งยืน / คณะผู้วิจัย ปัญจะ ยาแก้ว ... ...
ชื่อผู้แต่งปัญจะ ยาแก้ว
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548.
เลขเรียกS544.5.T5 ป523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการพัฒนาผู้นำเกษตรกรสุนทรียกสิกรรมเพื่อเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง / วิทยานิพนธ์ของ สรรเพชร เพี...
ชื่อผู้แต่งสรรเพชร เพียรจัด.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก303.34 ส177ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศักยภาพและเครือข่ายผู้นำท้องถิ่น : คู่มือและทิศทางการพัฒนาผู้นำชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหาในชนบท / โดย สม...
ชื่อผู้แต่งสมพันธ์ เตชะอธิก.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; 2537.
เลขเรียกHM141 .ส45,307.72 ส612ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์กรประชาชนและศักยภาพในการพัฒนาแรงงานภาคการเกษตรในชุมชน / ดุษฎี โยเหลา, อ้อมเดือน สดมณี, ยุทธนา ไ...
ชื่อผู้แต่งดุษฎี โยเหลา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545.
เลขเรียกHD8039.F3 ด731,303.34 ด731อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา