Found: 67  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาเครือข่ายเกษตกรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีเครือข่ายนางพิมพ์ โกตันคำ / โดย เดชา วิลาวรรณ...
ชื่อผู้แต่งเดชา วิลาวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2557.
เลขเรียกHD1486.T35 ด842 2557,334.683 ด842ก 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาเครือข่ายเกษตกรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีเครือข่ายนางพิมพ์ โถตันคำ / โดย เดชา วิลาวรรณ...
ชื่อผู้แต่งเดชา วิลาวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2557.
เลขเรียก334.683 ด842ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีเครือข่ายนางพิมพ์ โถตันคำ / โดย เดชา วิลาวรร...
ชื่อผู้แต่งเดชา วิลาวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2557.
เลขเรียกHD1491.T52S2 ด842 2557,630 ด522ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีเครือข่ายนางพิมพ์ โถตันคำ / โดย เดชา วิลาวรรณ,...
ชื่อผู้แต่งเดชา วิลาวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและสำนักงานสำนักวิชาการและแผนงาน, 2557.
เลขเรียกHD8039.F32T5 ด7ก 2557,333 ด522ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการอบรมโครงการพัฒนาผู้นำเกษตรยุคใหม่ และโครงการอบรมเชิงยุทธศาสตร์ : คู่มือการปฏิบัติงาน / ภัคร...
ชื่อผู้แต่งภัครัศ ยุทธวราชัย.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2561.
เลขเรียก331.2592 ภ111ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรและการสร้างผู้นำเกษตรกร : เอกสารการสอนชุดวิชา 91313 หน่วยที่ 1-7 = Super...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535.
เลขเรียกS544.5.T5 ม246(5) 2535,630.715 ส241ก7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรและการสร้างผู้นำเกษตรกร : เอกสารการสอนชุดวิชา 91313 หน่วยที่ 1-7 = Super...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532.
เลขเรียก630.715 ส241ก6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรและการสร้างผู้นำเกษตรกร : แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชา 91313 หน่วยที่ 1-15 = Sup...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537.
เลขเรียก630.715 ส241ก9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์วิชาการพัฒนาความเป็นผู้นำเกษตรกรในอนาคตเรื่องสามัญทัศน์องค์การเกษตร...
ชื่อผู้แต่งอัจฉราภรณ์ ภู่ขวัญ, 2505-
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมผู้นำทางการเกษตร สำหรับนักเรียนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อก...
ชื่อผู้แต่งองอาจ พงษ์พิสุทธิ์บุบผา 2504-
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียกว 303.34071 อ117ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมผู้นำทางการเกษตรสำหรับนักเรียนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อกา...
ชื่อผู้แต่งองอาจ พงษ์พิสุทธิ์บุบผา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2541
เลขเรียก370.113 อ12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผู้นำท้องถิ่นในงานส่งเสริมการเกษตรในกรณีศึกษาประธานกลุ่มเกษตรกรออมข้าว หมู่ 7 ต.หนองจ๊อบ อ.ส...
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ วงษ์สมบัติ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2531.
เลขเรียก303.34 ศ486ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าวโพดสองฝัก : แนวทางปรับปรุงการเกษตรโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง / โรแลนด์ เบนช์ ; จิตติ มงคลชัยอรัญญา, ...
ชื่อผู้แต่งบันช์, โรแลนด์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
เลขเรียกHD58.7 ส345 2545,630 บ1152ข 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูบาสร้างปัญญาพึ่งพาตนเอง [electronic resource] : นายสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, [2545]
เลขเรียกS544.5.T5 ค167
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของผู้นำเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการจัดตั้งสภาการเกษตรแห่งชาติ / สินีนุช ครุฑเมือง
ชื่อผู้แต่งสินีนุช ครุฑเมือง
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกINPROCESS
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา