Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาลหญิงในยุคศตวรรษที่ 20 / ดวงธิดา ราเมศวร์, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2556.
เลขเรียก923.2 ด194ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 หญิงแกร่ง แห่งความเป็นผู้นำ / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2555.
เลขเรียกHQ 1236.5 .T5 ถ15 2555,923.2593 ถ192ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นสตรีตามทัศนะของครู สังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดกาฬ...
ชื่อผู้แต่งอรทัย มโนขันธ์.
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์, 2557.
เลขเรียกว 371.201 อ17ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำสตรีในการพัฒนาชุมชน ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท / ชญานั...
ชื่อผู้แต่งชญานันทน์ สมงาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2552.
เลขเรียกวน 307.14 ช112ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นำสตรี กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง อำเ...
ชื่อผู้แต่งวาสนา อุตระ.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก305.4 ว285ป 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำสตรีในการปกครองส่วนภูมิภาคของไทย : ศึกษากรณีบทบาทและความเป็นผู้นำของ นางจรัสศรี ทิปิรัช ผู้ว่า...
ชื่อผู้แต่งจิรศักดิ์ สุขวัฒนา, 2498-
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียก305.4352 จ513ผ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิงหมายเลข 1 ของโลก / มานพ ถนอมศรี.
ชื่อผู้แต่งมานพ ถนอมศรี.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บ้านรัก, 2553.
เลขเรียกCT3203 ม443,920.72 ม443ผ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องย้อนประวัติศาสตร์ผู้นำหญิงโลก / เรียบเรียงโดย Sum Savapat
ชื่อผู้แต่งซัม สาวพัตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ย้อนรอย, 2554
เลขเรียกCT3202 ย178,920 ซ116ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้นำสตรีต่อบทบาทของครอบครัว ชุมชนสังคมในการดูแลผู้ติดเชื...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา, 2545.
เลขเรียกRA644.A25 ร642 2545,WC503 ค56 2545,616.9792 ภ146ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนา มิติใหม่ของการส่งเสริมบทบาทสตรีในการพัฒนาประเทศ วันที่ 19 กันยายน 2531 ณ ห้องประชุมง...
ชื่อผู้แต่งการสัมนาเรื่อง มิติใหม่ของการส่งเสริมบทบาทสตรีในการพัฒนาประเทศ (2531 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2531.
เลขเรียกHQ1240.5.T35 .ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาทกรรมเพศสภาวะสู่การสร้างอัตลักษณ์ความเป็นผู้นำสตรี: กรณีศึกษากิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิ...
ชื่อผู้แต่งพิสิฏฐ์ ศรีวิชัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว/ภน 305.4 พ383ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสตรีกับปฏิบัติการความเป็นผุ้นำ : กรณีศึกษาผู้นำสตรีจีนคริสต์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี = Wome...
ชื่อผู้แต่งสุมิตรา โจสรรค์นุสนธิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 305.4 ส463ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมรรถนะผู้นำสตรีในการพัฒนาสังคม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา / เกศกนก ชูเกลี้ยง .
ชื่อผู้แต่งเกศกนก ชูเกลี้ยง
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกHQ1240.5.T5 ก75 2552,305.42 ก 862 ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายเทียน อัชกุล ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว...10 เมษายน 2542.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิง, 2542.
เลขเรียกCT1548.ท76 อ3 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา