Found: 53  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 พระศาสดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.วงศ์เสงี่ยม, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก297.6 ย38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 พระศาสดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.วงศ์เสงี่ยม, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก297.6 ย38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 พระศาสดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.วงศ์เสงี่ยม, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก297.6 ย38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 พระศาสดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.วงศ์เสงี่ยม, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก297.6 ย38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 พระศาสดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.วงศ์เสงี่ยม, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก297.6 ย38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 พระศาสดา เล่ม 2 / เรียบเรียงโดย น.แห่งแมนไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.วงศ์เสงี่ยม, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก297.6 ย38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทางการเมืองของผู้นำศาสนาอิสลาม : กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา / นฤมินทร์ อา...
ชื่อผู้แต่งนฤมินทร์ อามิน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้บทบาทตนเองของอิมามต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมุสลิมในประเทศไทย: รายงานการวิจัย / มานี ชูไทย...
ชื่อผู้แต่งมานี ชูไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2542
เลขเรียกBP173.25 ม455 2542,297.61 ม25ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์กับผู้นำมุสลิมในการปลูกฝังคุณธรรมในช ุมชนศึกษาเฉพาะกรณีในอำเภอไชโย...
ชื่อผู้แต่งไพศาล โอฬารวัฒน์
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกLC315.ท9 พ95 2538
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสรรหาจุฬาราชมนตรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2553 / สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง, 2553.
เลขเรียกBP185.5.S53 ก64 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรับรู้ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและการยอมรับของชาวชุมชนมุสลิมในเขตหนองจอก ต่อบทบาทใ...
ชื่อผู้แต่งกุสุมา กูใหญ่
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกDS570.ม7 ก75 2540
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอลีฟะฮทั้งสี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักเรียนเก่าศาสนวิทยา, 2541.
เลขเรียก297.6 ค197 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวประวัตินบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม / โดย มุนีร (สมศักดิ์) มูหะหมัด.
ชื่อผู้แต่งมุนีร (สมศักดิ์) มูหะหมัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักเรียนเก่าศาสนวิทยา, 2550.
เลขเรียก297.246 ม631ช 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา