Found: 103  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 พระศาสดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.วงศ์เสงี่ยม, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก297.6 ย38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 พระศาสดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.วงศ์เสงี่ยม, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก297.6 ย38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 พระศาสดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.วงศ์เสงี่ยม, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก297.6 ย38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 พระศาสดา เล่ม 2 / เรียบเรียงโดย น.แห่งแมนไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.วงศ์เสงี่ยม, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก297.6 ย38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการชูรอ วิถีการบริหารการปกครองตามหลักศาสนาอิสลาม / สะสือรี วาลี
ชื่อผู้แต่งสะสือรี วาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557
เลขเรียกBP166 ส-ก 2557,297.2 ส515ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมในสา...
ชื่อผู้แต่งจรุณี เก้าเอี้ยน.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2558.
เลขเรียกวจ 371.1 จ174ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของมุสลิมไทยกับการได้มาซึ่งผู้นำกิจการศาสนาอิสลาม : ศึกษากรณีการสรรหาจุฬาราชมนตรี / คำน...
ชื่อผู้แต่งคำนวน วิบูลย์พันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544.
เลขเรียกBP10 .ค63 2544
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทางการเมืองของผู้นำศาสนาอิสลาม : กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา / นฤมินทร์ อา...
ชื่อผู้แต่งนฤมินทร์ อามิน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับข่าวสารจากสื่อมวลชนของผู้นำมุสลิมที่มีผลต่อการชี้นำประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาค...
ชื่อผู้แต่งดลมนรรจน์ บากา.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540
เลขเรียก302.23 ด17ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้บทบาทตนเองของอิมามต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมุสลิมในประเทศไทย: รายงานการวิจัย / มานี ชูไทย...
ชื่อผู้แต่งมานี ชูไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2542
เลขเรียกBP173.25 ม455 2542,297.61 ม25ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลงมาของนบีอีซา ตามหลักสามศาสนาจากฟากฟ้า ศึกษาเปรียบเทียบ / มูหามะสาลาหูดิง เจ๊ะเล๊าะ.
ชื่อผู้แต่งมูหามะสาลาหูดิง เจ๊ะเล๊าะ
พิมพลักษณ์ปัตตานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555.
เลขเรียก297.092 ม419ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์กับผู้นำมุสลิมในการปลูกฝังคุณธรรมในช ุมชนศึกษาเฉพาะกรณีในอำเภอไชโย...
ชื่อผู้แต่งไพศาล โอฬารวัฒน์
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกLC315.ท9 พ95 2538
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสรรหาจุฬาราชมนตรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2553 / สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง, 2553.
เลขเรียกBP185.5.S53 ก64 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคลาดเคลื่อนของนักวิชาการไทยเกี่ยวกับประวัติและคำสอนของศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี, 2559
เลขเรียกBP75.22 ค 2559,297 ค181ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา