Found: 214  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง'จิ๋ว' ความมุ่งมั่น เป็นนิรันดร์ / ธนูไฟ.
ชื่อผู้แต่งธนูไฟ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เส้นทาง, 2545.
เลขเรียก320.9593 ช177ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วีรบุรุษผู้ปลดปล่อย = 10 Liberation heroes from 10 countries / ดวงธิดา ราเมศวร์
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2557
เลขเรียก923.2 ด193ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 รัฐประหารยึดอำนาจ บทเรียนประชาธิปไตยไทย / เพลิง ภูผา.
ชื่อผู้แต่งเพลิง ภูผา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามความรู้, 2559.
เลขเรียกJQ 1745 พ922ส,320.9593 พ922ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง17 นายกรัฐมนตรีไทยเชื้อสายจีน / วิววัฒนา ไทยสม
ชื่อผู้แต่งวิววัฒนา ไทยสม
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2556.
เลขเรียกDS578.3 ว741น 2556,352.23 ว741ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง17 ผู้ทรงอิทธิพลในอาเซียน / จุลนภ ศานติพงศ์ ... [และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งจุลนภ ศานติพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556.
เลขเรียกDS 524.2 จ47 2556,920.059 จ662ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน : สืบสานเจตนารมณ์และจิตใจกล้าหาญ. / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยขนแห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียก323 ส225 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง22 บุคคลสำคัญของไทยที่โลกยกย่อง / มงคลทิพย์ รุ่งงามเลิศ.
ชื่อผู้แต่งมงคลทิพย์ รุ่งงามเลิศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเรียน เด็กไทย, 2556.
เลขเรียกCT1541 ย318,920.0593 ม116ย 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2552 ถอดรหัสลับ ทักษิณ / แก้วรวมช่อ.
ชื่อผู้แต่งแก้วรวมช่อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน , 2548.
เลขเรียก658.4092 ก777ถ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2552 รหัสลับทักษิณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ.พี. กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์, 2547.
เลขเรียก351.593 ส192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ครอง จันดาวงศ์ : จากหลักประหารสืบสานอุดมการณ์ประชาธิปไตย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการเมือง, 2544.
เลขเรียกCT1548.ค45 ส67 2544,324.092 พ532ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์-อาเซียน :2054-2554 = 500 anniv...
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2556.
เลขเรียกDS575.5.P6 ห24,327.5930469 ม74ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe power of change กำนันสุเทพ เทือกสุบรรณ / สุเทพ เทือกสุบรรณ
ชื่อผู้แต่งสุเทพ เทือกสุบรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลิปส์ พับลิชชิ่ง, 2557
เลขเรียกJQ1749 ส781 2557,923.2593 ส781พ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเป็นผู้นำแบบทางการและการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทยภูเขา กรณีศึกษ...
ชื่อผู้แต่งโอกามา จ่าแกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561
เลขเรียกวจ 323.3 อ926ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา