Found: 31  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการชุมชน / อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
ชื่อผู้แต่งอุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 อ7ก 2559,658 อ779ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษานักคิดท้องถิ่น : คำอ้าย เดชดวงตา : นักคิดกลุ่มงานแกะสลักไม้ เราจะนำศิลปะมารับใช้สังคมได้อย...
ชื่อผู้แต่งอารยะ ภูสาหัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
เลขเรียกHM141 อ64 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษานักคิดท้องถิ่น : จอนิโอ่โดเชา : ผู้เฒ่าภูเขา : ชาวบ้านที่ไม่ธรรมดา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ...
ชื่อผู้แต่งสมบัติ คำบุญเยือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
เลขเรียกHM141 ส43 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูพรมมินทร์ พวงมาลา ครูภูมิปัญญาไทย นักพัฒนาแห่งดอยแม่กำปอง / อรอนงค์ เนตรสุภลักษณ์.
ชื่อผู้แต่งอรอนงค์ เนตรสุภลักษณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาไทย , 2555.
เลขเรียกLB2832.4.T5 อ383,307.14 ว17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูภูมิปัญญาไทย "อัญมณีภูมิปัญญาแห่งอาเซียน"/ ประยงค์ รณรงค์.
ชื่อผู้แต่งประยงค์ รณรงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2555.
เลขเรียกLB 2832.4.T35 ป361ค 2555,371.1 ถ267ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุยเรื่อง ชีวิตธรรมดา : ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม / ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
ชื่อผู้แต่งไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ Bizbook, 2554.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 พ979 2554,92 พ979พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุยเรื่อง--ชีวิตธรรมดา ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ฉบับครบวงจรชีวิต / ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
ชื่อผู้แต่งไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ Bizbook, 2555, [2012]
เลขเรียกDS578.32.P342 พ979ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิต ประสบการณ์และข้อคิดของผู้นำในขบวนการพัฒนาองค์กรชุมชน / พรรณทิพย์ เพชรมาก, วริฎฐา แก้วเกตุ
ชื่อผู้แต่งพรรณทิพย์ เพชรมาก
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2547.
เลขเรียกHM781 พ262,307.72 พ17ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตนอกสายพาน 72 ปีผู้ใหญ่ วิบูลย์ เข็มเฉลิม / สง่า ลือชาพัฒนพร เขียน ; ธวัชชัย โตสิตระกูล บรรณาธิ...
ชื่อผู้แต่งสง่า ลือชาพัฒนพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน, [2551].
เลขเรียกS417.ว6 ส26,923.6 ว73ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานประชาชนสายธารสู่ศตวรรษที่ 21 / วิฑูรย์ ปัญญากุล บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : งานมหกรรมประชาชน 2535 คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบท (กป.อพช.), 2535.
เลขเรียกHM141 ต351,301 ต351
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบปราชญ์ชาวบ้านภาคอีสาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน, 2545.
เลขเรียกDS588.ต535 ท64 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักพัฒนาดีเด่นปี 2528 / ทรงจิต พูลลาภ.
ชื่อผู้แต่งทรงจิต พูลลาภ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานพัฒนาสังคม ชมรมนักพัฒนาสังคมแห่งประเทศไทยและโครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2529?].
เลขเรียกHN700.592 ท131 2528,923.6593 ท17น 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความประกอบการสัมมนากึ่งศตวรรษธรรมศาสตร์ : 2477-2525 เรื่องปัญหาการเขียนประวัติผู้นำไทย / โดย ชัย...
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ สถาอานันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527.
เลขเรียกDS570.6 .ช64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปราชญ์ชุมชน : สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน / กรมส่ง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2548.
เลขเรียกHM781 ป444,920 ก17ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา