Found: 978  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีวนเกษตร / [คณะองค์กรร่วมจัดการสัมมนาเครือข่ายวนเกษตร]
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเครือข่ายชาวบ้านในสังคมวนเกษตร (2537 : ฉะเชิงเทรา)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2537.
เลขเรียกS494.5.A45 ก525ป 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChange Agents ผู้นำรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง/ บรรณาธิการ พิเชฐ ยิ่งเกียรติคุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, [2554].
เลขเรียกHD 57.7 ฉ499 [2554],303.484 ช55 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe leader : ผู้ท้าทายความเปลี่ยนแปลง / รัตนวดี เศรษฐจิตร...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, [2560]
เลขเรียกHM781 ด86,361.1 ร633ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมวิธีของผู้นำท้องถิ่นในการพัฒนาชนบท : ศึกษาแง่มุมทางการเมืองของผู้นำหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่าง เขาป้า...
ชื่อผู้แต่งอรุณ สงผอม 2504-
พิมพลักษณ์2534.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการ รูปแบบ และเนื้อหาการเผยแพร่ความรู้การพัฒนาของแกนนำภาคประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน = Process, ...
ชื่อผู้แต่งทิพย์ภากร กันธวงค์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว/ภน 303.34 พ366ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการตัดสินใจเลือกผู้นำท้องถิ่นของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา / ศิริม...
ชื่อผู้แต่งศิริมาศ บัณฑิตสาธิสรรค์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้นำองค์การบริหา...
ชื่อผู้แต่งนวลวรรณ ศักดาเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545
เลขเรียก333.7 น341ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการทำงานในชุมชนแบบมีส่วนร่วม / สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ชื่อผู้แต่งสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ทิพย์เสนาการพิมพ์, 2552.
เลขเรียกHM771 พ791,307.14 น157ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนตามแนวมาตรฐานผู้นำชุมชนในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน...
ชื่อผู้แต่งภิชา ผลเรือง
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเกิดผู้นำเพื่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีสังคมในจังหวัดสงขลา / จิร...
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ แซ่หลี
พิมพลักษณ์2549
เลขเรียกHD57.7 จ64 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเป็นผู้นำแบบทางการและการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทยภูเขา กรณีศึกษ...
ชื่อผู้แต่งโอกามา จ่าแกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561
เลขเรียกวจ 323.3 อ926ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้ของผู้นำชุมชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน : ศึกษากรณีตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหว...
ชื่อผู้แต่งวีระชิต ช่วยมั่นคง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการและเทคนิคการทำงานของนักพัฒนา / ปาริชาติ วลัยเสถียร...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, 2546.
เลขเรียกHN49.C6 ก46 2546,307.14 ป27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา