Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดเป็น ทำเป็น : How To จากชีวิตจริง ตัวอย่างที่ดี ดีกว่าคำสอน / วรวิทย์ จันทร์ศิริ และ อรอนงค์ ตั...
ชื่อผู้แต่งวรวิทย์ จันทร์ศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ขวัญข้าว''94, 2550.
เลขเรียกR611.T54K7 ว281,WZ100 ว281ค 2550,926.1 ว17ค 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุคคลชั้นนำ โครงสร้างแห่งอำนาจ และการเมืองในชุมนุมไทย / จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ
พิมพลักษณ์นครหลวง : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2515.
เลขเรียกHM141 จ111,923 จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปราชญ์ชุมชน : สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน / กรมส่ง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2548.
เลขเรียกHM781 ป444,920 ก17ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำทางวัฒนธรรม / วลัยลักษณ์ ทรงศิริ ; บทนำโดย ศรีศักร วัลลิโภดม
ชื่อผู้แต่งวลัยลักษณ์ ทรงศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์, 2556
เลขเรียกGR 312 ว17 2556,959.3 ว346ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำทางสาธารณประโยชน์และประชาสังคม ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม นักพัฒนาผู้นำสังคม / โดย จิรวรรณ ภักดีบุตร...
ชื่อผู้แต่งจิรวรรณ ภักดีบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2546.
เลขเรียกHM141 จ6ผ 2546,923.6 จ511ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศักยภาพและเครือข่ายผู้นำท้องถิ่น : คู่มือและทิศทางการพัฒนาผู้นำชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหาในชนบท / โดย สม...
ชื่อผู้แต่งสมพันธ์ เตชะอธิก.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; 2537.
เลขเรียกHM141 .ส45,307.72 ส612ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขียนค่าชีวิต / ประยงค์ รณรงค์ text
ชื่อผู้แต่งประยงค์ รณรงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2560
เลขเรียกCT1548.ป34 ป361,926.3 ป361ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา