Found: 21  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้ ทัศนคติ และความตระหนักเรื่องปัญหาสังคมของผู้ชมภาพยนตร์เพื่อสังคม / ดิสนีย์ อิทธิหิรัญวงศ์...
ชื่อผู้แต่งดิสนีย์ อิทธิหิรัญวงศ์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร / โดย ฐิ...
ชื่อผู้แต่งฐิติพร รัตนจรัสกุล.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกPN1995.9.A8 ฐ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีนีม่า : กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมห...
ชื่อผู้แต่งชนม์พิชา เตชรัตน์.
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเลือกชมภาพยนตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร [โครงการวิจ...
ชื่อผู้แต่งปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการตลาด 4/3
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2547
เลขเรียกค 0011
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยในการเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์และการเช่ามาชมในที่พักในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใ...
ชื่อผู้แต่งเอกรัตน์ เพียรสว่าง
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547.
เลขเรียก658.834 อ 844 ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ชมภาพยนตร์สี่มิติในประเทศไทย / วรินธร ทรงประทุม.
ชื่อผู้แต่งวรินธร ทรงประทุม.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาพยนตร์ กับการตัดสินใจชมภาพยนตร์ของวัยรุ่นในเ...
ชื่อผู้แต่งพิรฤดา พจนพิสุทธิ์ 2512-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติของผู้ชมภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / ทรงศิริ ภูสดศรี.
ชื่อผู้แต่งทรงศิริ ภูสดศรี.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนะของผู้ชมที่มีต่อภาพยนตร์อเมริกันแนวชีวิตในฐานะสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง / ฐป...
ชื่อผู้แต่งฐปนัฬศ์ วิจิตรรัฐกานต์
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้มู้ดแอนด์โทนของผู้ชมภาพยนตร์ไทยในการออกแบบงานสร้างภาพยนตร์แนวสยองขวัญ / ณั...
ชื่อผู้แต่งณัฐพล วงษ์ชื่น
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์สั้นของผู้ชมในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร / สุรีย์พร จันดีเรียน.
ชื่อผู้แต่งสุรีย์พร จันดีเรียน.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการชมภาพยนตร์นอกกระแส / ประวีณมัย บ่ายคล้อย = Factors influencing the independ...
ชื่อผู้แต่งประวีณมัย บ่ายคล้อย
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความนิยมภาพยนตร์เกาหลีของวัยรุ่นไทย / ปิติภัทร์ โง้วประสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งปิติภัทร์ โง้วประสิทธิ์.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกชมภาพยนตร์แอนิเมชันไทยเรื่อง "ก้านกล้วย 2" / กรภัทร์ จิตต์จำนง = Fact...
ชื่อผู้แต่งกรภัทร์ จิตต์จำนงค์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบจากการขยายกิจการโรงภาพยนตร์มัลติเพล็กซ์ต่อระบบสายหนังในประเทศไทย / ชญานิน ธนะสุขถาวร = The i...
ชื่อผู้แต่งชญานิน ธนะสุขถาวร
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา