Found: 39  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ดอกผีเสื้อช่อทีผลิตในสภาพพื้นที่ต่างกัน = Study on the seed quality of s...
ชื่อผู้แต่งสุรัตน์ รอดมา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2544.
เลขเรียกพส26/2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาชีววิทยา ตารางชีวิต และพืชอาหารขอฃผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก = Acarea violae (F.) (Lepidoptera : ...
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ หาชัยภูมิ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2545.
เลขเรียกอพ01/2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาช่วงเวลาที่พร้อมผสมของละอองเกสรของดอกผีเสื้อ = A study on anthesis period of dianthus (Diant...
ชื่อผู้แต่งวิไลพันธ์ บุญมาก
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2542.
เลขเรียกพส 09/2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ดอกผีเสื้อในสภาพปลอดเชื้อ = A study on in vitro propagration of dianthus ch...
ชื่อผู้แต่งปิยะมาศ โสมภีร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2542.
เลขเรียกพส 17/2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิธีการตรวจสอบความมีชีวิตของเมล็ดด้วยวิธีการเตตระโซเลียมในเมล็ดซัลเวีย รักแรก และผีเสื้อ/ ร...
ชื่อผู้แต่งรัตนา เกตุยา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2546.
เลขเรียกพส18/2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจหาประสิทธิภาพของสายพันธุ์ต่างๆ ของ Bacillus thuringiensis ในการควบคุม หนอนผี้เสื้อกินไขผึ้งข...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย ลีพิทักษ์รัตน์
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้คลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมผีเสื้อข้าวสาร Corcyra cephalonica (Stainton) และผลต่อคุณภาพของข้า...
ชื่อผู้แต่งณคณิณ ลือชัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
เลขเรียก633.18 ณ112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันในบริเวณมหาวิทยาลัยทักษิณ เขตการศึกษาพัทลุง / ถิรพงศ์ สว่างภพ.
ชื่อผู้แต่งถิรพงศ์ สว่างภพ.
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันในเขตรักษาาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จ.สงขลา / คันธมาทน์ บุญวรรณโน.
ชื่อผู้แต่งคันธมาทน์ บุญวรรณโน
พิมพลักษณ์สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542
เลขเรียก595.789 ค115ค 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ : วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง / สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์.
ชื่อผู้แต่งสุภาวรรณ วงค์คำจันทร์.
พิมพลักษณ์นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, 2556.
เลขเรียก578.7 ส839ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางพันธุกรรมของผีเสื้อหนอนกินไขผึ้งในรวงผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera) ในภาคตะวันออกเฉียงเห...
ชื่อผู้แต่งชุติมา สงวนวัฒนานนท์
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 576.5 ช73ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการสำรวจแมลงในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ / เรียบเรียง วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2556.
เลขเรียกSB931 ค695,ส.ร. 595.7 อ446คก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเพาะเลี้ยงผีเสื้อ / ผู้จัดทำ นพชนม์ ทับทิม ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2558.
เลขเรียกQL556.T5 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเพาะเลี้ยงผีเสื้อถุงทองธรรมดา (Troides aeacus) / โดย นพชนม์ ทับทิม
ชื่อผู้แต่งนพชนม์ ทับทิม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2550
เลขเรียกQL561.T76 น32 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเพาะเลี้ยงผีเสื้อถุงทองธรรมดา (Troides aeacus) : เอกสารผลงานวิชาการ = Rearing technique gu...
ชื่อผู้แต่งนพชนม์ ทับทิม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2550.
เลขเรียก595.789 น166ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา