Found: 95  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChiatai : vegetable seed catalog 1996-1997 / บริษัทเจียไต๋ จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, [2540]
เลขเรียกSB320.27 จ785 2539-40
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระทำต่อเมล็ดพันธุ์พืชผักเพื่อคงสภาพความแข็งแรงความ มีชีวิตของต้นอ่อนและเพิ่มผลผลิตของเมล็ดพันธุ์...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532.
เลขเรียกSB324.75 .ก273 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระทำต่อเมล็ดพันธุ์พืชผักเพื่อคงสภาพความแข็งแรงและความ มีชีวิตของต้นอ่อนและเพื่อเพิ่มผลผลิตของเมล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531.
เลขเรียกSB324.75 .ก273 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกพันธุ์ผักและเทคโนโลยีการผลิตผัก = Varietel selection of vegetables and production techno...
ชื่อผู้แต่งเกษม พิลึก.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533.
เลขเรียก635 ก785ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจแยกสายพันธุ์พืชผักและการศึกษาทางสรีรวิทยาและ ชีววิทยาของเมล็ดพันธุ์ผัก / โดย ภาณี เตมีศักดิ์...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535.
เลขเรียกSB324.75 .ก27 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจแยกสายพันธุ์พืชผักและการศึกษาทางสรีระวิทยา และชีววิทยาของเมล็ดพันธุ์พืชผัก / ภาณี เคมีศักดิ์...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533.
เลขเรียกSB324.75 .ก27 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำสวนผัก / ชำนาญ เขียวอำไพ.
ชื่อผู้แต่งชำนาญ เขียวอำไพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกษตรสยามบุ๊คส์, 2551.
เลขเรียกSB323 ช532ก 2547,635.4 ช 591 ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินและการคัดเลือกพันธุ์ผักกาดขาวปลีสำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมชั่วที่หนึ่ง : รายงานฉบับสมบูร...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาส คุ้มชัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกส.ร. 635.34 จ432ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักลูกผสม / มณีฉัตร นิกรพันธุ์ (มาณี วิวัฒน์วงศ์วนา)
ชื่อผู้แต่งมณีฉัตร นิกรพันธุ์
พิมพลักษณ์เชัยงใหม่ : ภาควิชาพืชวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
เลขเรียกSB324.75 ม131ก,635.0421 ม131ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก [จุลสาร] / กรมส่งเสริมการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2539.
เลขเรียกSB ส2ก6 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก / กรมส่งเสริมการเกษตร กองขยายพันธุ์พืช
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร. กองขยายพันธุ์พืช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร, 2536
เลขเรียก631.531 ก17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก / กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2536].
เลขเรียกSB324.75 ก44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก / คณะบรรณาธิการ ประนอม ศรัยสวัสดิ์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร, 2536.
เลขเรียกSB324.75 .ก274
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก / จานุลักษณ์ ขนบดี
ชื่อผู้แต่งจานุลักษณ์ ขนบดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2541
เลขเรียก631.531 จ254ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก / จานุลักษณ์ ขนบดี
ชื่อผู้แต่งจานุลักษณ์ ขนบดี
พิมพลักษณ์ลำปาง : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร, 2554
เลขเรียกSB324.75 จ-ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา