Found: 17  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy little farm. vol. 01, ปลูกผักแบบคนเมือง ความสุขง่าย ๆ ที่ใครก็ทำได้ / นคร ลิมปคุปตถาวร.
ชื่อผู้แต่งนคร ลิมปคุปตถาวร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559.
เลขเรียกSB324.3 น114 2559,635 น11ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตผักอินทรีย์ : รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Technical eff...
ชื่อผู้แต่งพัชรินทร์ สุภาพันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553.
เลขเรียก641.302
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้น้ำออกซิไดซ์ที่ผ่านการแยกด้วยไฟฟ้าในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักอินทรีย์...
ชื่อผู้แต่งวันวิสา เตชะวงค์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว 628.1673 ว115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับสินค้าผักอินทรีย์เปรียบเทียบกับผักที่ได้รับสารเคมี = Willingness to pay fo...
ชื่อผู้แต่งณัฐพร สิริลัพธ์, 2519-
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการปลูกผักอินทรีย์อย่างมืออาชีพ/;ผู้เรียบเรียง เกรียงไกร ยอดชมภู ;บรรณาธิการ อภิชาติ ศรีสอาด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2555.
เลขเรียกSB 324.3 ค695 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมในการซื้อผักปลอดสารพิษและผักอินทรีย์ของผู้บริโภค ในจังหวัดเชียงใหม่ : ปัญหาพิเศษ ...
ชื่อผู้แต่งณัฏฐ์ ชื่นสวัสดิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลูกผักกันเถอะ = Let''s do some gardening / ศิริกุล ซื่อต่อชาติ
ชื่อผู้แต่งศิริกุล ซื่อต่อชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How to, 2557
เลขเรียกSB 323 ศ237ป 2557,635 ศ373ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผักอินทรีย์ของประชาชนในจังหวัดสงขลา / วิราวรรณ สุวรรณรัตน...
ชื่อผู้แต่งวิราวรรณ สุวรรณรัตน์.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก658.834 ว655ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการบริโภคพืชผักปลอดสารพิษของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ดุษฎี มณีเหล็ก
ชื่อผู้แต่งดุษฎี มณีเหล็ก
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพการผลิตผักอินทรีย์และแนวทางการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาคก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียก635 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการจัดการการตลาดผักอินทรีย์ : กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2558
เลขเรียก338.17 ร719
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการจัดการการตลาดผักอินทรีย์ : กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหว...
ชื่อผู้แต่งธิติพันธ์ ศรีภมร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2558
เลขเรียกภน 635.0438 ธ344ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการจัดการการตลาดผักอินทรีย์ : กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2558.
เลขเรียก658.8 ร415 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการจัดการการตลาดผักอินทรีย์ ซ กรณีศึกษา : เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จัง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2558
เลขเรียก338.1 ร719ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการจัดการการตลาดผักอินทรีย์ ซ กรณีศึกษา : เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2558
เลขเรียกวจ338.1 ร719ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา