Found: 54  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกผักสวนครัว : โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แผนปฏิบัติการ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : กรมส่งเสริมการเกษตร, [ม.ป.ป.].
เลขเรียกS562.ท9 ก64
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตพืชในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง / สำราญ สะรุโณ, รวบรวมและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งสำราญ สะรุโณ
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8, 2546
เลขเรียกSB87.T52S68 ส64 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาปริมาณเหล็กในผักพื้นบ้านภาคใต้บางชนิดโดยวิธีเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมทรี / มยูร หลำสูบ.
ชื่อผู้แต่งมยูร หลำสูบ.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2553.
เลขเรียกQD181.F4 ม4ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย : สิ่งแวดล้อม'47 [การสัมมนา] 5-6 มิถุนายน 254...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (ครั้งที่ 8 : 2547 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[นนทบุรี : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย], 2547.
เลขเรียก363.7 ก525ส 2547
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้พืชผักพื้นบ้านเป็นอาหารและยาของชาวบ้านอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส / สาปีนะห์ แมงสาโมง
ชื่อผู้แต่งสาปีนะห์ แมงสาโมง
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกSB324.56 ส645ก 2547,635 ส 531 ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครบภาคครบรส : อาหารไทย : อาหารจานเด่นกว่า 140 ตำรับ ทั่วทุกภาคของไทย / ศรีสมร คงพันธุ์
ชื่อผู้แต่งศรีสมร คงพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.ส.ส.ส., 2557.
เลขเรียกTX724.5.T5 ศ265ภ 2557,641.59593 ศ265ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกผักบุ้งจีนต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ ภายใต้เกษตรพันธสัญญาของภาคเอกชน ในจังหวั...
ชื่อผู้แต่งธันวา ยะปะนัน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552.
เลขเรียก630.92 ธ477ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของพืชผักพื้นบ้านปักษ์ใต้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น / สถาบันราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้.
เลขเรียก333.9533 ส41ค 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของพืชผักพื้นบ้านปักษ์ใต้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น : รายงานการวิจัย / วรรณี วรรณพฤกษ...
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : สถาบันราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ , 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราอาหารพื้นบ้านอีสานใต้ / โดย กิจจา เธียรสวัสดิ์กิจ
ชื่อผู้แต่งกิจจา เธียรสวัสดิ์กิจ
พิมพลักษณ์[บุรีรัมย์] : ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สหวิทยาลัยอีสานใต้บุรีรัมย์, 2530.
เลขเรียกTX725.T5 ก637,641.5 ก32ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ดิน ทุน และแรงงาน ที่ส่งผลประสิทธิภาพในการปลูกผักเพื่อการค้า : ศึกษาเฉพาะเขตลุ่มน้ำปากผนัง จังห...
ชื่อผู้แต่งสำราญ รัตนวงศ์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิโรฒ สงขลา, 2533.
เลขเรียกHD1265.T5 ส6ท 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมเกษตรยั่งยืน : กรณีศึกษาเทคนิคการปลูกผักปลอดสารพิ...
ชื่อผู้แต่งธวัช่ทองมณี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539.
เลขเรียกS471.ท9ส2 ธ56 2539
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักพื้นบ้าน (ภาคใต้) : ทางเลือกในการผลิตและการบริโภค / บรรณาธิการ ลั่นทม จอนจวบทรง
พิมพลักษณ์ตรัง : สมาคมหยาดฝน, 2537.
เลขเรียกSB324.56 ผ259,QV766 ผ259ต 2537,635 ส-ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักพื้นบ้าน (ภาคใต้) ทางเลือกในการผลิตและการบริโภค / ลั่นทม จวนจวบทรง, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการแพทย์แผนไทยและกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก, 2537.
เลขเรียกSB320.43.T5 ผ261
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักพื้นบ้าน ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / บรรณาธิการ วิวรณ์ วงศ์อรุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล กรุ๊ป, 2560.
เลขเรียกQK364 ผ259 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา