Found: 44  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายวิภาคศาสตร์และเรณูวิทยาของพืชสกุล Argyreia Lour. และ Merremia Dennst. ex Endl. (วงศ์ผักบุ้ง) ในภา...
ชื่อผู้แต่งลัดดาวัลย์ พะวร
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 583.79 ล63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดพืชผักในฤดูแล้ง ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง ตำบลนาเมือง อำเภอเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ป...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2529.
เลขเรียกHD9220 ค969รอ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดพืชผักในฤดูแล้งตำบลแต้และตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 2525-26 / โครงการพัฒนาการเก...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2529.
เลขเรียกHD9220 ค961ศก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกผักเพื่อการค้า ในช่วงฤดูฝนในหมู่บ้านหินลาด / อำนวย คำตื้อ,นริศย์ วงติถา.
ชื่อผู้แต่งอำนวย คำตื้อ.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สายงานพืชศาสตร์ โครงการวิจัยระบบการทำฟาร์ม(คณะเกษตรศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528.
เลขเรียกSB320.43.T5 อ681ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกผักเพื่อการค้าในช่วงฤดูแล้งในหมู่บ้านหินลาด / อำนวย คำตื้อ,นริศย์ วงติถา.
ชื่อผู้แต่งอำนวย คำตื้อ.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สายงานพืชศาสตร์ โครงการวิจัยระบบการทำฟาร์ม(คณะเกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528.
เลขเรียกSB320.43.T5 อ681
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเอนแคปซูลสารสกัดจากใบย่านางด้วยวิธีไฮโดรเจลโดยใช้แคลเซียมแอลจิเนต / รัตนา ตีคลี.
ชื่อผู้แต่งรัตนา ตีคลี.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ผักพื้นบ้านลุ่มน้ำสงครามสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำ...
ชื่อผู้แต่งเกียรติศักดิ์ เจริญสุข
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกวจ 333.7 ก84ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาพืชผักพื้นบ้านอีสานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Value added for indigenous...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548.
เลขเรียกวจ 635 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณค่าทางโภชนาของพืชและผักพื้นบ้าน ที่ชาวอีสานใช้เพื่อการบริโภค (ระยะที่ 1) / คณะผู้วิจัย: ...
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ศรีไพโรจน์
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541.
เลขเรียก641.303 ป422ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาชนิดของผักและผลไม้ที่ปลูกที่หมู่บ้านหินลาด / อำนวย คำตื้อ,นริศย์ วงติถา.
ชื่อผู้แต่งอำนวย คำตื้อ.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สายงานพืชศาสตร์ โครงการวิจัยระบบการทำฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528.
เลขเรียกQK364 อ681
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครบภาคครบรส : อาหารไทย : อาหารจานเด่นกว่า 140 ตำรับ ทั่วทุกภาคของไทย / ศรีสมร คงพันธุ์
ชื่อผู้แต่งศรีสมร คงพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.ส.ส.ส., 2557.
เลขเรียกTX724.5.T5 ศ265ภ 2557,641.59593 ศ265ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราอาหารพื้นบ้านอีสานใต้ / โดย กิจจา เธียรสวัสดิ์กิจ
ชื่อผู้แต่งกิจจา เธียรสวัสดิ์กิจ
พิมพลักษณ์[บุรีรัมย์] : ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สหวิทยาลัยอีสานใต้บุรีรัมย์, 2530.
เลขเรียกTX725.T5 ก637,641.5 ก32ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักพื้นบ้าน : อาหารธรรมชาติอีสานและสมุนไพรไทย ครั้งที่ 3, 25-28 พฤศจิกายน 2541 / บรรณาธิการ, อร่าม ค...
พิมพลักษณ์[สกลนคร : สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร, 2541], [1998]
เลขเรียกQK364 ผ259 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักพื้นบ้านภาคอีสาน / บรรณาธิการ เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, อร่าม คุ้มกลาง, กัญจนา ดีวิเศษ ; ผู้รวบรวม อร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : bศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย สถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา, 2547.
เลขเรียกQK364 ผ259ก 2547,635 ผ111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักพื้นบ้านภาคอีสาน / บรรณาธิการ กัญจนา ดีวิเศษ, อร่าม คุ้มกลาง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2541.
เลขเรียกQK62 ผ261 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา