Found: 208  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLiving green together วิถีสีเขียว ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค / ฐิตินันท์ ศรีสถิต ... [และคนอื่น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2557.
เลขเรียกHD9999.G773.T5 ล451 2557,613 ล449
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการก่อตั้งธุรกิจ : นำเที่ยวเชิงธรรมชาิติ / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาและกระจายสินค้าวิสาหกิจขน...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : กุ๊ดพริ้น พริ้นติ้ง, 2548.
เลขเรียก658 ก153
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกำหนดราคาผักสดที่ตลาด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี = The case stud...
ชื่อผู้แต่งอุษณี อินทศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการผลิตและการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว กรณีศึกษา : กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวังหลุม อำเ...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ รักษาสัตย์ 2513-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2550.
เลขเรียกวน 658.8 ว321ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการผลิตและการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว กรณีศึกษา : กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวังหลุม อำเภ...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ รักษาสัตย์ 2513-.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกภน.บว 658.8 ว321ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการผลิตและการตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น / ปาริชาต อนุชิตชาตรี
ชื่อผู้แต่งปาริชาต อนุชิตชาตรี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการตลาดผักปลอดสารพิษที่เหมาะสมและเป็นธรรมในช่วงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสู่เกษตรกรรมยั่งยืน เค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549
เลขเรียกSB352.35.T5 ก64 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตและการตลาดของสหกรณ์ผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอำเภอซำสูงจำกัด จังหวั...
ชื่อผู้แต่งไชยรัตน์ ทัศคร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการสินค้าพืชผักอินทรีย์ตลอดโซ่อุปทานของซูเปอร์มาร์เก็ตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = Organic vege...
ชื่อผู้แต่งละอองดาว สุริยะฉาย, 2508-
พิมพลักษณ์2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสารพิษฆ่าแมลงตกค้างในผักที่จำหน่าย ณ ตลาดน้ำพุ ตลาดสวนมะม่วง และตลาดนัดเขาไร่ยา อำเภอมือง จัง...
ชื่อผู้แต่งเบญจพร ตั้งสุขเกษมสันติ์
พิมพลักษณ์จันทบุรี : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี, 2547
เลขเรียกวจ 632.95 บ822ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย Salmonella spp. ในผักบริโภคจากตลาดกลางสินค้าเกษตร จังหวัดเพชรบ...
ชื่อผู้แต่งปฏิพัทธ์ ฝอยตะคุ.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียอี. โคไลในผักบริโภคจากตลาดกลางสินค้าเกษตร จังหวัดเพชรบุรี = Detec...
ชื่อผู้แต่งขวัญพิมล อชรัตน์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจหาสารฆ่าแมลงปนเปื้อนในพืชผักจากตลาด จังหวัดขอนแก่น = Detection of insecticides residue in ve...
ชื่อผู้แต่งภาณุพงศ์ มุกนำพร.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดขายส่งผักสดและผลไม้สด : ในกรุงเทพมหานคร ปี 2514 / สายงานเศรษฐกิจการตลาด กองเศรษฐกิจการเกษตร...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กองเศรษฐกิจการเกษตร. สายงานเศรษฐกิจการตลาด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การขายและการซื้อแห่งประเทศไทย, 2516.
เลขเรียก338.17 ป483ก 2514
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดพืชผักในฤดูแล้ง ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง ตำบลนาเมือง อำเภอเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ป...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2529.
เลขเรียกHD9220 ค969รอ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา