Found: 246  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาตัวอย่างความบกพร่องของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ / [คณะผู้จัดทำ เพ็ญศรี ทองนพคุณ, กาญจนา เผดิมผล]
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศรี ทองนพคุณ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม : องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น, 2543.
เลขเรียกTS1450.5 พ899,677.0287 พ899ค 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบรูปดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าแก้วด้วยเทคนิคการลนไฟ = Picture frame from artificial flower with organd...
ชื่อผู้แต่งชนนิกานต์ เปรมสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2557.
เลขเรียกค 110408 ช133ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระเป๋าโน้ตบุ๊คจากเศษผ้ายีนส์ด้วยเทคนิคการต่อผ้า = Soft case for notebook from jeans remnant by pat...
ชื่อผู้แต่งเมทินี ทิพพิมาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2557.
เลขเรียกค 110414 ม729ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการธุรกิจผ้าฝ้ายทอมือ (OTOP) กรณีศึกษา กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองเงือก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ป...
ชื่อผู้แต่งอัญชลี ศิริพงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร = Manag...
ชื่อผู้แต่งชลดา จันปุ่ม
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอในเขตภาคเหนือตอนบนของไทย / อิราวัฒน์ ช...
ชื่อผู้แต่งอิราวัฒน์ ชมระกา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเชิงเปรียบเทียบ/การจัดการข้ามวัฒนธรรม = Comparative management / cross-cultural management...
ชื่อผู้แต่งสมชนก (คุ้มพันธุ์) ภาสกรจรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียกHD37.ท9 ส423,WO200 ต367 2559,306 ส237ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสินค้า OTOP ในจังหวัดสงขลา : กรณีศึกษาผ้าทอเกาะยอ : รายงานวิจัย =...
ชื่อผู้แต่งสัญชัย ลั้งแท้กุล.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554.
เลขเรียกHD38.5 ส552 2554,658.5 ส552ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานทางธุรกิจของกลุ่ม OTOP ในเขตอำเภอสันกำแพงกรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและประเภทเครื่องใช้ แ...
ชื่อผู้แต่งจงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551.
เลขเรียก677 จ114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตกแต่งผลิตภัณฑ์จากผ้าด้วยวัสดุจากมะพร้าว / ตระกาญจน์ มากคงแก้ว.
ชื่อผู้แต่งตระกาญจน์ มากคงแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2548.
เลขเรียกผ 120018 ต154ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตกแต่งสารเบต้า - ไซโคลเดกซทรินบนผ้าไม่ทอที่ผลิตจากเส้นผมเพื่อดูดซับควันบุหรี่ / ศศิธร พิสุทธิรัต...
ชื่อผู้แต่งศศิธร พิสุทธิรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
เลขเรียกคก 0358 ศ291ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากท้องถิ่น ในเขตจังหวัดลำพูน : รายงานการวิจ...
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา เชาว์วาทิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียก658.5 ก279ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากท้องถิ่น ในเขตจังหวัดแพร่ : รายงานการวิจั...
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา เชาว์วาทิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียก658.5 ก279ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทอผ้าขิดลายไทยเพื่ออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ = Weaving pha-kint Thai design for design ...
ชื่อผู้แต่งสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553.
เลขเรียกวจ 0437 ส614ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการของกลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหม : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านหวายหลึม อำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด = A...
ชื่อผู้แต่งมีเกียรติ โคตรุฉิน
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
เลขเรียกอ 338.634 ม595ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา