Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตนมพร้อมดื่ม / สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน ก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2558
เลขเรียก628.51 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตนมพร้อมดื่ม / สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558.
เลขเรียกSF 250.5 ค416 2558
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตนมพร้อมดื่ม / สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กร...
ชื่อผู้แต่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม. สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตนมพร้อมดื่ม / อรอนงค์ ทรงกิตติ.
ชื่อผู้แต่งอรอนงค์ ทรงกิตติ.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. , 2558.
เลขเรียก637.1 อ383ค2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตนมพร้อมดื่ม = Environmental management guideline EMS f...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2558.
เลขเรียกSF250.5 .ค742 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตนมพร้อมดื่ม = Environmental management guideline EMS f...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2558.
เลขเรียกGE320.T5 ค742 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตนมพร้อมดื่ม = Environmental management guideline EMS f...
ชื่อผู้แต่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม. สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน, 2558
เลขเรียกGE320.T4 ก-ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตนมพร้อมดื่ม [text] / กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน, 2558
เลขเรียกสร 628.5 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการผลิตนมถั่วเหลือง / บริษัท เต็ดตรา แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด ; ผู้แปล, จันทร์นวล รัตรสาร และคณ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียกTX401.2.S69 ค695,637.17 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการผลิตและแปรรูป ผลิตภัณฑ์นม จันทร์นวล รัตรสาร, ผู้แปล Text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง 2557
เลขเรียก637 ค695ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม / บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ; แปลโดย จันทร์นวล รัตรสา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียกSF250.5 ค695,637.1 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มืออ้างอิงสำหรับผลิตภัณฑ์เวย์และแล็กโทสสหรัฐ / [สภาส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์นมสหรัฐ].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สภา, 2547.
เลขเรียกTX759 ค695 2547,641.371 ค695 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มืออ้างอิงสำหรับผลิตภัณฑ์เวย์และแล็กโทสสหรัฐ / ผู้เขียนบทความ W.S. Clark, Jr. ; บรรณาธิการ James...
ชื่อผู้แต่งคลาร์ก, ดับเบิ้ลยู. เอส., จูเนียร์.
พิมพลักษณ์[เวอร์จิเนีย] : สภาเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์นมสหรัฐ, 2547.
เลขเรียกTX377 ค173ค,641.37 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโอกาสและอุปสรรคการลงทุนภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2557.
เลขเรียกHG 5740.8 .A3 อ81 2557,332.673 อ964
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา