Found: 638  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์เด่น 30 โครงการนำร่อง / อภิชาติ ศรีสอาด, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก.พล (1996), 2545.
เลขเรียกHN700.592.C6 ผ193,308.1 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 สินค้าชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน / คมสัน หุตะแพทย์, กำพล กาหลง.
ชื่อผู้แต่งคมสัน หุตะแพทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบรรณาธิการวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ, 2546.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ก66,380.1 ก581ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ศูนย์เรียนรู้ 80 พรรษา มหามงคล : คู่มือศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์สุขของไทย/ ศูนย์ประสา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (ศพช.), 2549.
เลขเรียก338.64 ป284
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ศูนย์เรียนรู้ 80 พรรษา มหามงคล คู่มือศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์สุขของไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ( ศพช.), [2549?].
เลขเรียก338.26 ป 944 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ศูนย์เรียนรู้ 80 พรรษามหามงคล : คู่มือศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์สุขของไทย / ศูนย์ประสา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (ศพช.) , 2549.
เลขเรียกHC445.Z9C58 ป82 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ศูนย์เรียนรู้ 80 พรรษามหามงคล ; คู่มือศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์สุขของไทย / ศูนย์ประสาน...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2550]
เลขเรียกHC445.Z9C58 ป818
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ศูนย์เรียนรู้ 80 พรรษามหามงคล ; คู่มือศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์สุขของไทย / ศูนย์ประสานง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : ศูนย์, 2550.
เลขเรียก025.31 ศ813ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGlobal village มหัศจรรย์แห่งหมู่บ้านหลังเขา / ผู้เขียน นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : BrandAgebooks, 2550.
เลขเรียกHT421 น43,307.72 น44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHappy Eco-Symbiosis : สุขภาวะอุตสาหกรรมเชิงนิเวิศ / วศิน มหัตนิรันดร์กุล...[และคนอื่นๆ] text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิสเตอร์ก็อปปี้, 2557
เลขเรียกHD9718 ส72 2557,613 H253H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKey to U. เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย / นัททยา เพ็ชรวัฒนา
ชื่อผู้แต่งนัททยา เพ็ชรวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
เลขเรียกLB 2353 น114 2557,378.593 น398ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLopburi the old town : การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เส้นทางแห่งศรัทธา ตามรอยพุทธศาสนา แหล่งอารยธรรม / สำ...
พิมพลักษณ์ลพบุรี : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี, 2562.
เลขเรียก380.09593 ล122 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องModel การพัฒนา OTOP สู่มิติใหม่ : รายงานผลการศึกษา / กรมการพัฒนา
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน , 2560
เลขเรียกวจ 338.19 ก442ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องModel การพัฒนา OTOP สู่มิติใหม่ : รายงานผลการศึกษา / สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2560.
เลขเรียก338.642 ม919 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องModel การพัฒนา OTOP สู่มิติใหม่ : รายงานการวิจัย / กรมการพัฒนาชุมชน.
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องModel การพัฒนา OTOP สู่มิติใหม่ : รายงานผลการศึกษา / กรมการพัฒนาชุมชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2560
เลขเรียกวจ 338.642 ม912 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา