Found: 53  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 สินค้าชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน / คมสัน หุตะแพทย์, กำพล กาหลง.
ชื่อผู้แต่งคมสัน หุตะแพทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบรรณาธิการวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ, 2546.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ก66,380.1 ก581ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHappy Eco-Symbiosis : สุขภาวะอุตสาหกรรมเชิงนิเวิศ / วศิน มหัตนิรันดร์กุล...[และคนอื่นๆ] text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิสเตอร์ก็อปปี้, 2557
เลขเรียกHD9718 ส72 2557,613 H253H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพตามนโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้าน-เยาวชน บ้านห้วยส...
ชื่อผู้แต่งสุธี เพชรน้ำหนึ่ง, 2515-
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการของวิสาหกิจชุมชนในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในภาคใต้ / ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการ...
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547.
เลขเรียก380.1 ก446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการวิสาหกิจชุมชนในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในภาคใต้ / สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร...[และคน...
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
เลขเรียก338.642 ก27 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดแนวทางการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหว...
ชื่อผู้แต่งวิทยา เมฆขำ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2551.
เลขเรียก338.642 ว582ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชนเขาหัวช้าง ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง : รายงานวิ...
ชื่อผู้แต่งเสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, [2549?]
เลขเรียกSD393 ส75 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน รายงานสรุปผลการประชุมประจำปี 2546 ; วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2546 ณ ศูนย์การประช...
ชื่อผู้แต่งการประชุมประจำปี เรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืน : (2546 : นนทบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546
เลขเรียก338.9593 ส691ร3 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากจากอำเภอเขาค้อโดยใช้อัตลักษณ์ของชาวเขาเผ่าม้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ = ...
ชื่อผู้แต่งรจนา เสงี่ยมสมานันท์
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกTS171.4 ร117ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเพื่อความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน / เสาวณี จุลิรัชนีกร...[และคนอื่น ๆ ]
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
เลขเรียก338.642 ก27 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดลำปางโดยใช้ภาพการ์ตูน = Development of identity and S...
ชื่อผู้แต่งกฤษดา สิงห์ขรณ์
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาธูปฤาษีเป็นยากันยุงเพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชน = The participation of th...
ชื่อผู้แต่งปัญญณัฐ ศิลาลาย
พิมพลักษณ์จันทบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2555
เลขเรียกวจ 676.14 ป622ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทางการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : กรณีศึกษา ...
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา พยุงสิน
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2562.
เลขเรียก338.642 ส739ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์หมูหันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตอำเภอสวามพราน จังหวัดนครปฐม : รายงานการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา