Found: 1,228  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Brand almanac 2555-2556"/ กองบรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการ
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2555.
เลขเรียกHF 5821 บ895 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นวัตกรรมผลงานวิจัย วช. สร้างมูลค่าเพิ่มข้าวไทยสู่อาหารเพื่อสุขภาพ" วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553 ณ โรง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เขย่า" กลยุทธ์ "บู๊ + บุ๋น" = Shake! marketing for all / จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา.
ชื่อผู้แต่งจุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ อิน มาร์เก็ตติ้ง, 2550.
เลขเรียกHF5415.13 .จ73 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"แนวโน้มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม" : ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันอาหาร, 2560.
เลขเรียก338.9593 น928 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ / สุทธิชัย ปทุมล่องทอง.
ชื่อผู้แต่งสุทธิชัย ปทุมล่องทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2545.
เลขเรียกTX652 ส773,641.5 ส44ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สุดยอดไอเดียการสร้างแบรนด์ = 100 Great branding ideas / Sarah McCartney ; วัฒนา มานะวิบูลย์...
ชื่อผู้แต่งแมคคาร์ตนีย์, ซาราห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกHF 5415.13 ม861ห 2554,658.827 ม71ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สุดยอดไอเดียการสร้างแบรนด์ = 100 great branding ideas / ซาราห์ แมคคาร์ตนีย์ ; วัฒนา มานะวิบูลย์...
ชื่อผู้แต่งแมคคาร์ตนีย์, ซาราห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกHF5415.1255 .ม82 2555,658.827 ม861ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 แบรนด์ล้มดัง : ความล้มเหลวที่ต้องเรียนรู้ของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลก = Brand failures : [the trut...
ชื่อผู้แต่งเฮก, แมทท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2548.
เลขเรียกHD69.ช75 ฮ589 2548,658.827 ฮ82ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 แบรนด์ล้มดัง : ความล้มเหลวที่ต้องเรียนรู้ของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลก = Brand failures : [the trut...
ชื่อผู้แต่งเฮก, แมทท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2547.
เลขเรียกHD69.B7 ฮ7ห 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 แบรนด์ล้มดัง = Brand failures / Matt Haig ; แปลโดย ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งเฮก, แมทท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2547.
เลขเรียกHD69.B7 ฮ582,658.827 ฮ614ร2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 สินค้าชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน / คมสัน หุตะแพทย์, กำพล กาหลง.
ชื่อผู้แต่งคมสัน หุตะแพทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบรรณาธิการวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ, 2546.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ก66,380.1 ก581ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 แบรนด์แห่งองค์กรนวัตกรรม / ธีรยุส วัฒนาศุภโชค
ชื่อผู้แต่งธีรยุส วัฒนาศุภโชค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป, 2549.
เลขเรียกHD30.28 ธ67 2549,658.827 ธ642ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 กฎเหล็กการสร้างแบรนด์บนอินเตอร์เน็ต / อัล รีส์ และ ลอร่า รีส์ เขียน ; สิทธิพร ชื่นชุ่มจิตร์ แปล.
ชื่อผู้แต่งรีส์, อัล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มาสเตอร์พีค, 2544.
เลขเรียกHF5415.1265 ร6ส 2544,658.8 ร38ส 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 กฎเหล็กการสร้างแบรนด์บนอินเทอร์เน็ต = The 11 immutable laws of internet branding / สิทธิพร ชื่น...
ชื่อผู้แต่งรีส์, อัล
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มาสเตอร์พีค, ปีลิขสิทธิ์ 2544.
เลขเรียกHF5415.1265 ร499,658.827 ร499ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง22 กฎเหล็กการสร้างแบรนด์ = The 22 immutable laws of branding / อัล รีย์ และลอร่า รีย์ เขียน ; บุริ...
ชื่อผู้แต่งรีส์, อัล.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มาสเตอร์พีค, 2544.
เลขเรียกHD69.B7 ร65 2544,658.827 ร499ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา