Found: 129  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาถึงปัญหา คุณภาพ ผลผลิตของสับปะรดในเขต ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง [Text] สุวิมล...
ชื่อผู้แต่งสุวิมล มูลทุ่ง
พิมพลักษณ์ลำปาง คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏลำปาง 2547
เลขเรียก634.77 ส247ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้วยจัดสวน / เฉลิมศักดิ์ บุญทวี.
ชื่อผู้แต่งเฉลิมศักดิ์ บุญทวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2548.
เลขเรียกSB379.ก4 ฉ75 2548,634.77 ฉ84ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการผลผลิตพืช เล่ม 1-2 = Crop commodity management / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยา...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
เลขเรียก633 ส747ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเห็ดฟางสด / จุฬาภรณ์ ยิ่งยงวงศ์สกุล
ชื่อผู้แต่งจุฬาภรณ์ ยิ่งยงวงศ์สกุล
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียก631.56 จ49ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดผลิตผลพืชสวน / นภาภรณ์ พรหมชนะ.
ชื่อผู้แต่งนภาภรณ์ พรหมชนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529.
เลขเรียก338.1 น16ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ / เรียบเรียงโดย ดนัย บุณยเกียรติ และนิธิยา รัตนาปนนท์
ชื่อผู้แต่งดนัย บุณยเกียรติ
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533.
เลขเรียกSB319.73 ด123,631.56 ด4511ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ / ดนัย บุณยเกียรติ, นิธิยา รัตนาปนนท์
ชื่อผู้แต่งดนัย บุณยเกียรติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2535.
เลขเรียกSB360.3 ด3ก 2535,635.046 ด136ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกันภัยต้นทุนการผลิตพืชผล: รายงานการวิจัยเรื่อง / วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล.
ชื่อผู้แต่งวิชิต หล่อจีระชุณห์กุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545.
เลขเรียกHG9968 ว459,368.56 ว549ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกผักเป็นการค้า / แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษชุด เบตเตอร์ ฟาร์มมิง เซอรี่ โดยคณะอาจารย์สถาบันวิจัย...
พิมพลักษณ์ลำปาง : จัดพิมพ์โดยความร่วมมือระหว่างองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ กับ สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, 2529.
เลขเรียกSB320.43.T5 ก491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกผักเพื่อการค้า ในช่วงฤดูฝนในหมู่บ้านหินลาด / อำนวย คำตื้อ,นริศย์ วงติถา.
ชื่อผู้แต่งอำนวย คำตื้อ.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สายงานพืชศาสตร์ โครงการวิจัยระบบการทำฟาร์ม(คณะเกษตรศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528.
เลขเรียกSB320.43.T5 อ681ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกผักเพื่อการค้าในช่วงฤดูแล้งในหมู่บ้านหินลาด / อำนวย คำตื้อ,นริศย์ วงติถา.
ชื่อผู้แต่งอำนวย คำตื้อ.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สายงานพืชศาสตร์ โครงการวิจัยระบบการทำฟาร์ม(คณะเกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528.
เลขเรียกSB320.43.T5 อ681
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกพืชผักทั่วไป / เสนาะ จำปาทิพย์.
ชื่อผู้แต่งเสนาะ จำปาทิพย์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : โรงเรียนสาธิต " พิบูลบำเพ็ญ" คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2540.
เลขเรียก635 ส915ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกแอสพารากัสหรือหน่อไม้ฝรั่ง / ยุพยงษ์ ทิพสิงห์
ชื่อผู้แต่งยุพยงษ์ ทิพสิงห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2546.
เลขเรียกSB325 ย394,635.31 ย46ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา